احتمال‌محاسبه‌نرخ‌خوراک‌پتروشیم ‌یها‌ ‌با‌نرخ‌بازار‌ثانویه

Jahan e-Sanat - - News -

بــه گفته یک مقام آگاه، بــا تصمیم دولت احتماال از ایــن پس نرخ خوراک پتروشــیمیها بر اساس نرخ بازار ثانویه محاسبه خواهد شد.یک مقام مسوول که خواست نامش ذکر نشود در گفتوگو با مهر گفت: بر اساس اطالع موثق قرار است از این پس نرخ خوراک پتروشیمیها بر اساس نرخ بازار ثانویه محاسبه شود.این مقام مسوول تصریح کرد: دولت به این تصمیم رسیده و به زودی این تصمیم را اعالم خواهد کرد.به گزارش مهر، نرخ محاسبه خوراک پتروشیمیها سالهاست مورد نقد کارشناسان است. این انتقادات طی ماههای اخیر با بروز تنش در بازار ارز اوج گرفت چرا که پتروشیمیها با وجود آنکه دولت به آنها خوراک با نرخ ارز دولتی و تسویه ریالی (با نرخ تسعیر ۰۰۸۳ تومان) اختصاص میداد و پتروشیمیها را موظف کرده بود ارز حاصل از صادرات خود را جهت تامین مالی واردات، در سامانه نیما عرضه کنند، پتروشیمیها آنگونه که باید در این زمینه همکاری نکردند.البته موضوع نرخ خوراک پتروشیمیها سابقه طوالنی دارد. چندی پس از روی کار آمدن بیژن زنگنه، وزیر نفت در دولت یازدهم بحث افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها کلید خورد. این افزایش قیمت در قالب طراحی یک فرمول و بر اساس نرخ میانگین دالر اعالم شده از سوی بانک مرکزی محاسبه میشد. در هر حال در آن دوره فرمول قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها با حواشی و انتقادات بسیار تصویب و اجرا شد.

بنزین‌گران‌نم ‌یشود

عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی افزایش قیمت بنزین در شــرایط کنونی را رد کرد و گفت: قیمت این حامل انرژی افزایش نمییابد.محمد خالدیسردشــتی اظهار کرد: در کمیســیون انرژی مجلس مباحثی که پیرامون حاملهای انرژی مطرح میشود، درباره افزایش قیمت بنزین بحث نشده است.به گفته وی، در شرایط کنونی نه کمیسیون انرژی و نه مجلس شورای اسالمی، اجازه افزایش قیمت بنزین را نمیدهند و دولت نیز برنامهای در این زمینه ندارد.نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی در خصوص رفتن شرکت بینالمللی توتال از ایــران پس از عقد قرارداد نیز به ایرنا گفت: در برخی از حوزههای صنعت نفت که نیازمند تخصص باالست، حضور شرکت توتال در ایران یک ظرفیت بود.به گفته وی، برخی از طرحهای صنعت نفت نیازمند صنعت بهروز و نوین است که حتی در اختیار شرکتهای بینالمللی نیست.خالدیسردشتی با اشاره به توانمندی برخی از شرکتهای داخلی در بخش صنعت نفت اظهار داشت: برای اجرای برخی از طرحهای حوزه نفتی توان داخلی شرکتهای ایرانی باالست و کفایت میکند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در خصوص برداشت مشترک از میادین نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه نیز گفت: برداشت ایران از میادین مشترک نفتی جنوب و حتی مانند عراق نسبت به این کشورها کمتر است.خالدیسردشتی افزود: به نظر میرسد میزان برداشت عراق از میادین نفتی مشترک با ایران ۰۰6 هزار بشکه است، ولی میزان برداشت ایران رقم چشمگیری نیست.نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی افزود: یکی از اهداف حضور شرکت توتال در ایران کاهش اختالف در میزان برداشــت از میادین گازی و نفتی مشترک با همسایگان بود.وی تصریح کرد: امید است شرکت بینالمللی توتال دوباره به طرحهای نفتی ایران بازگردد.این نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص طرح مجدد به کارگیری کارت سوخت در جایگاههای سوختگیری نیز گفت: اگر شرایط به گونهای برسد دوباره از کارت سوخت استفاده میشود.خالدیسردشتی اعالم کرد: در زمینه استفاده مجدد از کارت سوخت کمیسیون انرژی با آن موافقت خواهد کرد.

جهش‌۵‌هزار‌مگاواتی‌اوج‌مصرف‌برق

پیک مصرف برق کشور روز گذشته ۸۴ هزار و ۴۹۱ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود ۵ هزار مگاوات افزایش داشته است.

بهگزارش ایسنا، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با کاهش نسبی دما در اکثر نقاط کشور، پیک مصرف برق در روز شنبه بیستوچهارم شهریورماه، ۸۴ هزار و ۴۹۱ مگاوات بود که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود ۵ هزار مگاوات افزایش داشته است.

همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته چهار هزار و ۷۰۲ مگاوات و میزان ذخیره نیروگاهها نیز یک هزار و 6۸۵ مگاوات بوده است.

تولید روزانه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور شامل نیروگاههای برقآبی، بادی و خورشیدی برای روز گذشته ۵ هزار و ۲۸۱ مگاوات بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.