ايجاد محدوديتهاي آبي براي درياچه چيتگر به دليل بدهي شهرداري

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون اجرايي پروژه درياچه چيتگر با اشاره به اينكــه آب اين درياچه از محل رودخانه كن تامين ميشود، گفت: درياچه چيتگر مشكل كمبود و يا انتقال آب ندارد بلكه گاهي اوقات مشــكالت اداري و مالي و پرداخت بدهيها سبب ميشود آبگيري از برنامه تعيين شده كمي فاصله بگيرد.

علياكبر عفتمنش با بيان اينكه آورد ساالنه رودخانه كــن طبق آمار بلندمدت ســازمان آب منطقهاي ۰۸ ميليونمترمكعب است، اظهار كرد: اين آب با توجه به شرايط متداول سال آبي معموال از اواخر شهريورماه تا اواخر خرداد ماه در رودخانه جاري است و از خرداد ماه تا اوايل شهريور رودخانه خشك است.

او با اشــاره به اينكه سازمان آب منطقهاي ساالنه ۵ ميليون مترمكعب آب از محل رودخانه كن به درياچه چيتگر اختصاص داده اســت، تصريح كــرد: با توجه به تبخير ســاالنه درياچه كه حدود ۵/۱ تا ۲ ميليون مترمكعب در سال اســت تاكنون از تمام ظرفيت آب اختصاص داده شــده اســتفاده نكردهايم و برداشت از رودخانه كمتر از ۲ درصد آورد ســاالنه آن بوده است چراكه طي مدت پنج ســاله كه درياچه آبگيري شده هيچوقت بيشتر از دو ميليون مترمكعب آب از رودخانه كن برداشت نشده است.

معاون اجرايي پروژه درياچه چيتگر ادامه داد: ما در ۴ ماه دي، بهمن، اسفند و فروردين كه پر آبترين شرايط رودخانه برقرار است اجازه برداشت آب از رودخانه كن را داريــم عــالوه بر اين در ماههايي كه آب برداشــت ميشود در پاييندست رودخانه به دليل سرما كشاورزي نميشود و نياز به آب در حداقل ممكن است.

عفتمنش با بيان اينكه بر اساس برنامه مورد توافق با ســازمان آب منطقهاي مشخص است كه در هر ماه مجاز به برداشــت چه ميزان آب از رودخانه كن براي درياچه چيتگر هستيم، اضافه كرد: در مطالعات انجام شــده نياز آبي پاييندست مشخص شده و آبگيري با توجه به تخصيص معين شده به نحوي انجام ميشود كــه آب مورد نياز براي پاييندســت رودخانه جريان داشته باشد.

معاون اجرايي پروژه درياچه چيتگر در ادامه تصريح كــرد: در ازاي برداشــت آب از منابــع طبيعي و آب رودخانهها بايد عوارضي به دولت پرداخت شود بنابراين ما به ازاي برداشت آب از رودخانه بايد هزينهاي را به آب منطقهاي پرداخت كنيم. شهرداري تهران طي چند سال گذشته به دليل مشكالت مالي گاهي اوقات در پرداخت اين آببها تاخير داشته و در نتيجه سازمان آب منطقهاي محدوديتهايي را براي برداشت آب ايجاد كرده است و ما در زمان معين نتوانستيم آب را برداشت كنيم.

او با اشاره به اينكه برداشت آب از رودخانه كن براي درياچه چيتگر در زماني صورت ميگيرد كه كشاورزان بــه آن آب نيــاز ندارند، گفت: مقدار برداشــت آب از رودخانه بســيار كم اســت و ضربهاي به آب رودخانه نميزند. سازمان آب منطقهاي نيز جدولي به ما داده كه نياز آبي پاييندست در آن مشخص شده است.

معاون اجرايي پروژه درياچه چيتگر در پايان اعالم كرد: براي مثال در جدول تامين آب بستر رودخانه در اسفند ماه معين شده كه «دبي» آب براي پاييندست رودخانه نبايــد براي مثال از حدود يك مترمكعب در ثانيه كمتر باشد. ما هنگام برداشت آب اين مالحظات را در نظــر داريم و ناظران آب منطقهاي نيز روي اين موضوع نظارت كامل دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.