هشدار نسبت به زيادهروي در استفاده مجدد از تجهيزات

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رييس مركز تحقيقات ايدز بيمارستان امام خميني گفت: كمبود تجهيزات و حتي لوازم معمولي پزشــكي كه براي كنترل بيماريهاي عفوني است، بسيار مشكلساز شده و خطرناك است.

مينو محرز بيان كرد: هم در حوزه تجهيزات و هم در حوزه دارو با كمبود مواجه هستيم، در بخش تجهيزات پزشكي به خصوص مواردي كه مصــرف آن براي كنترل بيماريهاي عفوني است با كمبود مواجه شده است و موجب بروز مشكالت بسياري شده است.

او خاطرنشان كرد: كمبود تجهيزات و حتي لوازم معمولي پزشــكي كه براي كنترل بيماريهاي عفوني است؛ بسيار مشكلساز شده و خطرناك است.

رييس مركز تحقيقات ايدز بيمارســتان امام خميني در رابطه با دســتورالعمل استفاده مجدد از برخي وسايل پزشكي در بيمارستانها، اضافه كرد: يك سري از تجهيزات پزشكي بسيار گران است و حتي قبل از اين بخشنامه هم استفاده مجدد ميشد؛ مخصوصا براي بيماريهاي قلبي چون قيمت تمام شــده آن بسيار گران تمام ميشود، به طور مثال يك دستگاه آريتمي قلب زماني كه هنوز دالر به اين اندازه گران نشــده بــود، چهار ميليون تومان بود، اما االن ســر به فلك ميكشــد، از همين رو از بعضي از قسمتهاي اين لوازم استفاده مجدد ميشد، البته بخشي از اين تجهيزات كه وارد خون ميشود، نبايد دوباره استفاده شود، چون خاصيت خود را از دست داده و گاها با استريل زياد شل ميشود. در حال حاضر بسيار نگران اين مساله هستم ميترسيم كه زيادهروي شود، هر چيزي بيش از حد استريل شود، در نهايت به ضرر مردم تمام شود.

محرز تاكيد كرد: يك دستورالعمل جهاني در اين خصوص صادر شده، مبني بر اينكه اين مساله در حال مطالعه است و بايد از متخصصان كمك بگيريم تا مشــخص شود از چه لوازمي ميتوان اســتفاده مجدد كرد و آنها تاكيد كردند كه بعضي از تجهيزات پزشكي و نه همه تجهيزات امكان استفاده دوباره دارند.

او تصريح كرد: در بخشــنامهاي كه صادر شد، در برخي مواقع زيادهروي شده است، تجهيزاتي كامال بايد استريل شود كه ميتواند استفاده مجدد شود. البته بايد با شرايط فعلي از برخي تجهيزات دوباره استفاده كنيم، چرا كه واقعا برخي از تجهيزات گران است، به خصوص تجهيزاتي كه براي درمان بيماريهاي قلبي به كار ميرود.

محرز ادامه داد: تجهيزاتي كه وارد خون ميشود به دقت بسيار زيادي نياز دارد؛ بنابراين نبايد استفاده مجدد شود؛ در هر صورت اين كار بايد بايد با دقت و كنترل باال و توســط كميتههاي عفوني بيمارستانها صورت گيرد و نياز به مراقبت بسيار جدي متخصصان دارد.

او در پاســخ به اين سوال كه موارد تحت درمان بيماران مبتال به ايدز تا چند درصد افزايش يافته است، گفت: روند اين كار بسيار خوب بوده، بهطوريكه طي يك سال تقريبا دو برابر و نيم شده است. علت هم اين است؛ تمام پزشكاني كه در سراسركشوردركلينيكهايمخصوصمراقبتبيمارانمبتال به ايدز آموزش ديدهاند و با گايدالينهايي كه در اين رابطه نوشته شده است، بيماران تحت درمان به طرز چشمگيري افزايش پيدا كرده و جاي تقدير دارد.

محرز ادامه داد: هم پايش در اين رابطه مناســب شده و هم بخش مراقبت و درمان فعالتر شده كه تعداد بيشتري از مبتاليان را مورد حمايت قرار داده اســت. در حال حاضر مشكل در حوزه ايدز، تشخيص افرادي است كه خودشان هم نميدانند كه ايدز دارند آن هم به علت عدم آگاهي است؛ اما در بخش مراقبت و درمان آمارها بسيار باال رفته است و داروهاي مخصوص كنترل بيماري ايدز در حال حاضر موجود است؛ حتي در بخش كيتهاي شناسايي مبتاليان به ايدز كمبودي نداريم، اما اگر وضعيت به اين صورت ادامه پيدا كند، در همه زمينهها با كمبود مواجه ميشويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.