رتبه اول شهرداري در زمينه رشوه و پارتيبازي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-عضوشورايشهرتهرانگفت:فسادآزاردهندهترينومشمئزكنندهترين صفتي است كه در مواجهه با شهرداري تهران؛ شهروندان را آزار ميدهد، ديو هفت سر فساد در شهرداري آنچنان در جاي جاي اين سازمان عريض و طويل رخنه كرده است كه متاسفانه در ميان تمام دستگاهها، هنوز شهرداري در زمينه ميزان دريافت رشوه و پارتيبازي رتبههاي اول را دارد. در جريان هشتاد و ششمين جلسه علني شوراي شهر تهران، مجيد فراهاني در خصوص اجرايي نمودن بند «د» ماده۲ آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه واكنش نشان داد و خواستار تشويق اشخاصي كه تخلفات را گزارش ميكنند، شد. او در اين رابطه بيان كرد: در اين ميان برخي عناصر فاسد هم با خود فكر ميكند بايد از اين نمد براي خود كالهي ببافند، به هميندليلپديدهرشوهرخميدهدوبرخيكارمندانبادريافترشوهازمراجعينبه نوعيسهمخودرادريافتكردهياآنكهپارتيبازيميكنند،برايمقابلهبااينشرايط شفافيت،رييسكميسيونحملونقلشورايشهر،شناساييافرادفاسدوتشويق افرادي كه تخلفات را گزارش ميدهند، از مهمترين پادزهرهاست. رييس كميته بودجه و نظارت با اشاره به آييننامه موجود، خاطرنشان كرد: براساس بند «د» ماده ۲ آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه «تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (۱)اينآييننامهراگزارشنمودهوگزارشآنانمنجربهصدورحكمقطعيبراساس آييننامهشدهباشد»بايدتوسطدستگاههاياجراييازجملهشهرداريهاانجامگيرد، مطمئنادرصورتتحققاينبندزمينههايشناساييافرادفاسد،رشوهگيرومتخلف بيش از پيش فراهم خواهد شد. فراهاني ادامه داد: امروز در شرايطي هستيم كه تنها مبارزه همهجانبه عليه فساد و رشوه ميتواند اعتماد شهروندان را بازگرداند و در اين ميان مطالبه مردم برخورد با دانهدرشتها و ناامن نمودن فضا بهگونهاي است كه هيچكس به خود اجازه فساد ندهد، بر همين اساس به عنوان نماينده مردم شريف تهران در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون شــوراهاي اسالمي كشور، درباره «اجرايي نمودن بند «د» ماده۲ آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه و تشويق اشخاصي كه تخلفات را گزارش مينمايند» به شهرداري تهران تذكر ميدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.