تحويل ۸ هزار كالس درس به آموزشوپرورش در مهرماه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون وزير آموزشوپرورش و رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: همزمان با شروع سال تحصيلي بيش از ۰۰۰۸ كالس درس تحويل آموزشوپرورش ميشود تا در اختيار دانشآموزان در مناطق مختلف كشور قرارگيرد.رخشانيمهردرمراسمكلنگزنيهنرستانپسرانهنيزاظهاركرد:ميانگين سرانه فضاي آموزشي در كشور به ۱/۵ دهم مترمربع به ازاي هر دانشآموز رسيده است كه سرانه استاندارد در اين زمينه هشت مترمربع است.

او خاطرنشــان كرد: ما هنوز ســه مترمربع به ازاي هر دانشآموز با سرانه استاندارد فاصله داريم بهطوري كه ۱۱ استان كشور زير خط ميانگين هستند كه از جمله آنها ميتوان تهران، البرز، گيالن، سيستانوبلوچستان و لرستان را نام برد كه تالش ميكنيم اين استانها نيز به خط ميانگين كشوري برسند. رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور بيان كرد: از اين تعداد فضاي آموزشي در كشور ۰۳ درصد نياز به تخريب و بازسازي دارند كه ما با همكاري نهادهاي مختلف به ويژه مجمع خيرين استفاده ميكنيم تا فضاهاي آموزشي جديد را احداث و مدارس تخريبي و كم دوام را از چرخه خارج كنيم. رخشانيمهر تصريح كرد: بيشترين مدارس فرسوده در كشور در تهران قرار دارد كه قطعا با مشاركت همه دستگاهها و خيرين سعي بر اين است تا بتوانيم اين مدارس فرســوده را مقاومسازي كنيم و به آن استحكام بخشيم. در ۰۲ سال فعاليت جامعه خيرين ۰۲ درصد فضاهاي آموزشي كشور توسط خيرين نيكانديش ســاخته شده به طوري كه در دو سال اخير ۰۵ درصد فضاهاي آموزشي تحويلي توسط خيرين احداث شده است. رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور تصريح كرد: در شرايط كنوني و با تخصيص اعتبارات مناسب وضعيت مدارس تخريب و بازسازي به مراتب بهتر شده هر چند در سال ۵9 تخصيص اعتبارات حدود ۰۱ درصد بوده اما در سال ۶9 موفق شديم ۰۰۱ درصد اعتبارات حوزه خيرين و همچنين ۷۴ درصد اعتبارات بخش تخريب و بازسازي را افزايش دهيم و به سرعت اجراي پروژهها كمك كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.