سرعت09 كيلومتري باد در پايان هفته

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييسگروهپيشبينيادارهكلهواشناسيسيستانوبلوچستانازتشديد بادهاي ۰۲۱ روزه در اين استان طي روزهاي آينده خبر داد.

عليمالشاهيگفت:ازروزچهارشنبهتاشنبههفتهآيندهدرشهرستانهايزابل، زهك، هيرمند، هامون و نيمروز وزش بادهاي۰۲۱ روزه تشديد خواهد شد، روزهاي پنجشنبه و جمعه وزش باد شديدتر خواهد بود و سرعت باد به بيش از۰9 كيلومتر بر ساعت ميرسد و در برخي نقاط اين نواحي سبب توفان گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا خواهد شد. او اضافه كرد: پنجشنبه و جمعه در جادههاي مواصالتي زابل- نهبندان، زاهدان- نهبندان، زاهدان- زابل و ايرانشهر- بم باد و گرد و خاك سبب كاهش شديد ديد ميشود. مالشاهي ادامه داد: گرد و غبار گسترده در زاهدان و ساير نقاط نواحي مركزي و جنوبي استان كاهش كيفيت هوا و كاهش ديد را به همراه خواهد داشت و باد و گرد و خاك نيز با شدت كمتر رخ خواهد داد.

او عنوان كرد: دماي هوا از پنجشنبه در شمال و از جمعه در نواحي مركزي استان حدود ۵ تا ۸ درجه كاهش مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.