رامون دیاز تنها بعد از دو هفته بر کنار شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سرمربی سرشــناس االتحاد تنها بعد از آغاز دو هفته از فصل جدید لیگ عربستان از کار برکنار شد.

رامون دیاز در فصل جابهجایی تابســتانی بــود که هدایت االتحاد را برعهــده گرفت. االتحاد فصل جدید لیگ عربســتان را ناامیدکننده آغاز کرده و در هر دو دیدار خود تن به شکســت داده اســت. شکســت برابر القادســیه در هفته دوم لیگ عربستان باعث شد تا سران االتحاد خیلی سریع دست به کار شوند و رامون دیاز سرمربی سرشناس آرژانتینی خود را از کنار برکنار کنند.

دیاز تنها چهار بازی هدایت االتحاد را برعهده داشــت. دیدار ســوپر جام برابر الهالل، دیدار برابر الشــباب و القادســیه در لیگ و دیدار برابر الوصل امارات که نتیجه آن ســه شکست و یک تساوی بود. دیاز پیش از این هدایت الهالل را برعهده داشــت و توانست با این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند و قهرمانی در لیگ عربستان را تجربه کند اما از این تیم هم اخراج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.