رکورد جهانی دو ماراتن شکسته شد

Jahan e-Sanat - - News -

ال موندو- الیود کیپچوگه در دو ماراتن برلین توانســت رکورد جهان را بشــکند. الیود کیپچوگه در مســابقات ماراتن برلین یک رکورد جدید جهانی ثبت کرد. دونده کنیایی 42 کیلومتر و ۵۹۱ متر را در 2 ســاعت و یک دقیقه و ۰4 ثانیه دوید.

او توانست از رکورد پیشین هموطنش یعنی دنیس کیمتو عبور کند. کیمتو در ۸2 سپتامبر 4۱۰2 رکورد 2 ساعت و 2 دقیقه و ۷۵ ثانیه را به ثبت رسانده بود. کیپچوگه 34 ساله سابقه قهرمانی در المپیک را دارد و از ۱۱ مسابقه ماراتن خود ۰۱ رقابت را با پیروزی به پایان رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.