قانون «۰۹ به ۰۱» در دربی اجرا میشود

Jahan e-Sanat - - News -

رییسسازمانلیگفوتبالایراناعالمکرد:قانونفیفاو AFC درمورداختصاص ۰۹ درصد از سکوهای ورزشگاه به تیم میزبان در دربی پایتخت اجرا خواهد شد.

حیدر بهاروند در گفتوگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد: قانون اختصاص۰۹ درصد از ظرفیت تماشاگران به تیم میزبان و۰۱ درصد به تیم مهمان یکی از قوانین مورد تایید فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیاست که این قانون را در دیدار دو تیم پرسپولیس و استقالل در هفته هشتم لیگ برتر اجرایی خواهیم کرد. با توجه به میزبانی استقالل در این دیدار۰۹ درصد از سکوهای ورزشگاه در اختیار تماشاگران این تیم قرار میگیرد و فقط۰۱ درصد از ظرفیت ورزشگاه به تیم مهمان اختصاصدادهخواهدشد.نایبرییسفدراسیونفوتبالتصریحکرد:درآخریندیدار دو تیم پرسپولیس و استقالل که فصل گذشته برگزار شد اعالم کردیم این قانون الزامآور کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در مسابقه آینده دو تیم اجرایی میشود. از مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقالل میخواهم که در اجرای این قانون سازمان لیگ و تمامی مسووالن برگزارکننده مسابقه را کمک و همراهی کنند تا باشگاهها بتوانند از حق میزبانی خود به نحو شایسته استفاده کنند.

بهاروند با اشاره به اجرای این قانون در کشورهای صاحب فوتبال عنوان کرد: این قانون در تمامی کشورهای پیشرفته در فوتبال سالهاست که اجرا میشود و شورای تامین نیز بر اجرای این قانون الزامآور فیفا و AFC تاکیدکردهاست.بنابراین اجرای این قانون الزامآور کنفدراسیون فوتبال آسیا در یکی از مهمترین مسابقات فوتبال ایران و قاره آسیا اهمیت ویژهای دارد زیرا این مسابقه از سوی تمامی نهادهای فوتبالمنطقهوقارهآسیارصدمیشود. دیداردوتیماستقاللوپرسپولیسازهفته هشتم لیگ برتر روز پنجشنبه پنجم مهر۷۹ در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.