تیم ملی فوتبال و کیروش گوشه رینگ ارز

Jahan e-Sanat - - News -

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی بدون قرارداد به کارش در این تیم ادامه میدهد که تامین نشدن منابع ارزی برای ادامه کار وی و آمادهسازی تیم ملی، بزرگترین دغدغه فدراسیون فوتبال است. تیم ملی فوتبال ایران در حالی خود را برای حضور در جام ملتهای آسیا آماده میکند که هنوز تکلیف ماندن یا رفتن کارلوس کیروش در این تیم مشخص نیست. مشکالت ارزی که از چند ماه پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد، بزرگترین مانع بر سر راه کیروش و تیمش برای آمادهسازی است. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با همه ایراداتی که دارد، توانسته ثبات خوبی برای تیم ملی و نتایج آن در آسیا ایجاد کند و از این جهت نیازمندحمایتویژهبرایاجرایبرنامههایشاست.هرچندرسیدنبهعنوانقهرمانی در آسیا سخت است اما عالقهمندان به فوتبال امیدوارند این بار تیم ایران با هدایت کیروش بتواند طلسم سالها دور از قهرمانی را بشکند. با این حال مشکالت ارزی و دست خالی فدراسیون برای تامین هزینه اردوهای تیم ملی و دستمزد کیروش، مانعبزرگیمقابلتیمملیایجادکردهومشخصنیستباادامهاینروندمردپرتغالی به فعالیتش در تیم ملی ادامه خواهد داد یا خیر. آنچه مشخص است فدراسیون فوتبال به تنهایی نمیتواند ارز مورد نیاز برای آمادهسازی تیم ملی را فراهم کند و نیازمند حمایت وزارت ورزش و به ویژه دولت است تا هم کیروش و دستیارانش را با انگیزه بیشتر همراه داشته باشد و هم بتواند برنامههای آمادهسازی تیم ملی را اجرا کند. فدراسیون در تالش است زمینه جذب مساعدت دولت را فراهم کند اما ظاهرادولتیهاوآنهاییکههنگامجامجهانیپیامهایتبریکمیدادندوازعملکرد فوتبال تقدیر میکردند، قصدی برای کمک به فدراسیون ندارند. مسووالن ردهباالی دولت یادشان نرود که مقام معظم رهبری بارها در فرمایشاتشان فوتبال و عملکرد تیم ملی را به عنوان الگویی برای دولتمردان مثال زدند تا همه دست به دست هم برای عبور کشور از مشکالت متحد شوند و تالش کنند. اما ظاهرا مسووالن پیام رهبری و شیرینی و حالوت آن پیامها برای جامعه را فراموش کردهاند.

آنچه مسلم است اگر دولت از تیم ملی و تامین ارز اردوهای آمادهسازی حمایت نکند، کیروش نمیتواند با این شرایط به فعالیتش ادامه دهد. جدایی کیروش از تیم ملی فرصت را در اختیار رقبای عربی ایران قرار میدهد تا بالفاصله او را جذب کنند. در آن صورت تیم ملی ایران در فاصله اندک باقی مانده تا جام ملتهای آسیا باید دنبال سرمربیای بگردد که یا در حد کیروش باشد یا باالتر از آن. اما آیا با شرایط ارزی کشور این امر میسر خواهد بود؟قطعا پاسخ منفی خواهد بود و در این صورت فدراسیون فوتبال باید سراغ مربیان داخلی برود که بازگشت به عقب و بازگشت به شرایط چند سال قبل خواهد بود. به همین دلیل مسووالن دولتی باید همت کنند و ارز مورد نیاز آمادهسازی تیم ملی را فراهم کنند تا این بار هم فوتبال بار اقتصادی و اجتماعی و هزاران مشکل دیگر را از روی دوش مردم بردارد و فشار را روی خود مسووالن هم کمتر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.