دادستان عمومی و انقالب به بورس حساس شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هادی مومنی- ادامه ریزشهای بورس در چند هفته اخیر باعث ایجاد نگرانیهای عمدهای در بین سرمایهگذاران و سهامداران در این بازار شده است. هر چند رشدهای شاخص بورس و بازده آن در چند ماه اخیر بازار سهام را به یکی از وسوسهکنندهترین بازارهای سرمایهپذیر در ایران تبدیل کرده اما شکلگیری موج شدید ریزشها که در ۰۱ روز اخیر ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.