دولت اقتصاد را بيثبات کرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - * نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين

مجيدرضاحريري*

تحلیــل، پیشبینــي و برنامهریزي اقتصادي تنها در ســایه ثبات اقتصادي امکانپذیر است و نميتوان انتظار داشت در شــرایط بيثبات و آونگگونه فعلي برنامهریزي اقتصادي میسر باشد. تاجران و مردم عادي گامهاي اقتصادي خود را در مسیري تاریک و خالي از هرگونه نور راهنما برميدارند. نوسانهاي بسیار زیاد در نرخ ارز شرایط خوبي را رقم نزد و بر نگرانيها نیز افزود. چگونه ميتوان گامهایي هوشمندانه در مسیر توسعه تجارت برداشت، آن هم در شرایطي که نرخ دالر تا رقم بیش از ۰۲ هزار تومان باال رفت و به ناگاه با کاهشي غیرمنطقي به ۰۱ تا ۲۱ هزار تومان رسید و باري دیگر مسیر افزایشي پیدا کرد.

نبض جابهجایي در نرخ ارز، عدم ثبات اقتصادي و مصائب پولي، مالي و بانکي بيشــک در دســتان دولت قرار دارد. بدیهي است در شرایطي که بیش از ۰۹ درصد اقتصاد کشور در انحصار دولت و کمتر از ۰۱ درصد در اختیار بخش خصوصي است حواشي چنین اقتصادي نیز به دست دولت رقم ميخورد. از همینرو نميتوان داللهایي که به شکل فیزیکي ارز مبادله ميکنند، فعالیتهاي بخش خصوصي یا عملکرد اقتصادي مردم را بازیگر اصلي این صحنه دانست. هرچند این اظهارنظر خط بطالني بر فساد مالي و رانتهاي اقتصادي نیست.

بزرگ شدن شعاع چالشهاي اقتصادي منجر به آن شد که سران ســه قوه اجازه فعالیتهاي قانوني بانک مرکزي مبني بر استفاده از اختیارات خود را صادر کند. همین روند در ادامه منجر به آن شد که یک دوره زماني بسیار کوتاه شاهد روند کاهشي نرخ ارز باشیم. در ادامه اما هر آنچه منجر به کاهش نرخ ارز شده بود متوقف شده و نوسانات ادامه پیدا کرد. همین روند خود تاکید دیگري بر آن است که دولت بنا به دالیل غیرشــفاف قدم در راهي گذاشته است که چشماندازي روشن را تصویر نميکند.

حال آنکه در این مسیر مساله دیگري در سکوت رسانهاي و کامال خاموش پیش ميرود. دلواپســي تاجران، تغییر روند واردات کشور اســت. محدودیتها و ممنوعیت معمول گسترش پیدا کرده و این بار در مرحله ثبت ســفارش واردات کاال با موانع غیرقابل پیشبیني روبهرو شــدهایم. ادامه این روند منجر به مشــکالت بیشتري تا سه ماه آینده خواهد شــد. هشدار جدي درباره کمبود مواد اولیه کامال احساس خواهد شد.

دولت اما در نهایت هیچ منفعت بلندمدتي از شرایط فعلي نخواهد داشــت و آن گروهي که گمان ميکنند این شرایط منجر به جبران کسري بودجه و بدهي دولت به نهادهاي مختلف خواهد شد سخت در اشتباه بوده و مسیر اشتباهي را طي ميکنند. ادامه عدم توازن و ثبات اقتصادي در کشور منجر به تحمیل هزینههاي اجتماعي و اقتصادي هنگفتي بر دولت خواهد شــد. از همینرو در کمترین زمان ممکن دولت باید با شفافیت اقتصادي مسائل را به زودي حل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.