روسيه، آمريکا را به ايجاد شکاف در كليسای ارتدوكس متهم كرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دويچهوله- وزیر خارجه روسیه، آمریکا را مسوول جدایی کلیسای ارتدوکس اوکراین از مسکو معرفی کرد وایناقدامراتحریکآمیزخواند.اسقفاعظمکلیساهای شرق که رهبری مسیحیان ارتدوکس را بر عهده دارد استقالل کلیسای اوکراین را تایید کرده است.

بارتولومیو اول، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس که رهبریبیشاز۰۰۳ میلیونمسیحیپیرواینآیینرابر عهدهداردروزپنجشنبه۹۱ مهر(۱۱ اکتبر)پسازسهروز رایزنیدربارهوضعیتکلیسایارتدوکساوکراین،بهطور رسمی استقالل این کلیسا از مسکو را تایید کرد.

این تصمیم با استقبال مقامات مذهبی و سیاسی اوکراینوبامخالفتوانتقادشدیدسیاستمدارانورهبران کلیسا در روسیه روبهرو شد.

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه این تصمیم را تحریکآمیزخواندهومیگویداینکارباحمایتمستقیم و آشکار واشنگتن انجام شده است. او آمریکا را به دخالت در امور داخلی کلیسای ارتدوکس متهم کرد.

وزیر خارجه روسیه میگوید دخالت دولت در امور نهادهای مذهبی در این کشور و در اوکراین ممنوع است وابرازامیدواریمیکنداینکاردردیگرکشورهاینرمال نیزبهطورقانونیممنوعباشد.

ســرگئی الوروف این سخنان را در گفتوگوهای رسانهایمختلفیتکرارکردهومجموعهایناظهارنظرها در وبسایت وزارت خارجه روسیه انتشار یافته است.

سفیرآمریکادراوکراینماهگذشتهدردیداربارهبران این کشور در کییف از تمایل کلیسای ارتدوکس برای اســتقالل از کلیسای روسیه پشتیبانی کرده بود. این دیپلمات آمریکایی حدود پنج ماه پیشتر نیز با اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس شرقی مستقر در استانبول دیدار کرده بود.

کلیسایارتدوکساوکراینازبیشاز۰۳۳ سالپیش تاکنونتحتنظرکلیسایروسیهفعالیتمیکرد.براین پایهتاییداستقاللاینکلیسادرتحوالتجهانمسیحیت رویدادیتاریخیمحسوبمیشود.

پسازاستقاللاوکراینبخشیازکلیسایارتدوکس اینکشوردرسال۲۹۹۱ ازمسکوجداشدهبودامارهبران کلیسااینجداییرابهرسمیتنشناختهبودند.

دولت اوکراین میگوید برای جلوگیری از بروز یک جنگ مذهبی، از استقالل تصمیمگیری جمعیتهای مختلف برای وفاداری به مسکو یا تبعیت از کلیسای ارتدوکساوکراینپشتیبانیمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.