آمريکا بدون متحدانش نمیتواند ايران را به چالش بکشد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - دیدگاه

دولت ترامپ باید از تشــدید مجادالت با اروپا بر سر تحریمها اجتناب کند. به گزارش جامعه ایرانی به نقل از بلومبرگ، به نظر میرسد دولت ترامپ مصمم است که دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را قطع کند. در شرایطی که این کشور تحریمها علیه جمهوری اسالمی را ماه آینده بار دیگر اعمال خواهد کرد، ممکن است شبکه سوئیفت را که پرداختهای جهانی خارجی را ممکن میکند نیز هدف قرار دهد. این ایده اشتباه است.

مداخلهدرسیستمسوئیفتشکافروبهرشدمیان آمریکا و اتحادیه اروپا را تشدید میکند. اولویت ترامپ باید ترمیم این اتحاد باشد. آسیب زدن به آن عالوه بر اینکه در راستای منافع آمریکا نیست، هدف گستردهتر تغییر رفتار ایران را هم تضعیف میکند.

اروپا بر حفظ توافق هســتهای ۵۱۰۲ با ایران که در ماه می از سوی آمریکا رد شد، تاکید کرده است. در همین راســتا نیز با توسل به گامهایی که هر روز عجیبتر میشوند، سعی در تسهیل بازرگانی ایران با جهان خارج دارد. اکنون دولت خشمگین ترامپ در حال بررسی هدف قرار دادن سوئیفت است که از انجام هرگونه تجارت شرکتهای اروپایی با تهران جلوگیری میکند. این تحریمها احتماال سوئیفت (مستقر در بلژیک) را ملزم به نقض قوانین اروپا میکند که این شبکه هم به آن تن نخواهد داد.

استفاده از سوئیفت به عنوان ابزار سیاست خارجی تهدید تازهای برای روابط آمریکا-اتحادیه اروپا نیست. سوئیفت همچون یک سیســتم عصبی برای امور مالی جهان عمل میکند و هر ساله میلیاردها پیام را در میــان بیش از ۱۱ هزار بانک ارســال میکند. سیاسی کردن چنین شبکه مهمی در عین قرار دادن مسووالن آن در معرض خطر قانونی، بیثباتکننده خواهد بود. این مساله همچنین تالشها برای ایجاد جایگزینهای غیردالری برای سوئیفت- همانطور که چین، اروپا و روسیه انجام میدهند- را تسریع میکند و منجر به تعدیل نفوذ آمریکا و ضربه به شرکتهای آمریکایی میشود.

چنین خطراتی میتوانست ارزشش را داشته باشد اگرمزایایآنمشخصبود.ضمناینکهقطعدسترسی ایران به این سیستم مالی-همانطور که آمریکا و اروپا از سال ۲۱۰۲ تا ۶۱۰۲ انجام دادند- میتواند منجر به ناآرامی و فشارهایی شود که فقط افراطیها را تقویت میکند. این اقدام میتواند منجر به اتحاد میانهروها و تندروها شــود و حتی ایران را ترغیب به پیگیری بلندپروازیهای هســتهای کند چراکه دسترسی به ســوئیفت، اساس توافق هستهای ۵۱۰۲ بود. مساله اصلی این است که آمریکا مزایای جدید چندانی از ایران نخواهد گرفت، مگر اینکه اتحاد خود با متحدان را حفظ کند. در حال حاضر دولت ترامپ حتی نمیتواند بگویدازایرانچهمیخواهد.رییسجمهورآمریکافقط از این رژیم خواســته که «یک توافق خوب» داشته باشــند و تاکید کرده «توافقی که هرگز ندیدهاید». هیچیک از اهداف آمریکا در این زمینه، بدون کمک متحدان آمریکا، واقعگرایانه نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.