ترسيمنااميدکنندهازتوليد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

«جهان صنعت»- این روزها دولت با توجه به وظایف قانونی خود از رسیدگی به وضع تولید و نجات صنعت کشور دست بر نداشته و باز هم به وعدههای توخالی پناه برده و تنها با شعارهای حمایتی رنج این بخش را تشــدید کرده است. هرچند تحریمهای بانکی و تجاری، نوســانات شدید اقتصادی، افزایش قیمت ارز...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.