لبنيات را از مردم نگيريد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه بازرگانی- وضعیت بازار لبنیات به جایی رســیده که قیمت برخی از محصوالت لبنی هفتهای دو بار باال میرود و در این شرایط مردم برای خرید آن با مشکالت متفاوتی مواجه شدهاند و برخی از مصرفکنندگان نیز قید خرید لبنیات را زدند. از اوایل مرداد ماه سناریوی افزایش خودسرانه قیمت برخی محصوالت لبنی از سوی چند کارخانه لبنی ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.