دستگيري يك تيم تروريستي تجزيهطلب در كرمانشاه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- روابطعمومي و اطالعرساني وزارت اطالعات اعالم كرد: با عنايت خداوند متعال و اقدامات تخصصي سربازان گمنام امام زمان عج در اداره كل اطالعات كرمانشاه، يك تيم تروريستي تجزيهطلب كه از مرزهاي غربي وارد و در خانه تيمي مستقر شده بودند، تحت رصد و اشراف قرار گرفته و دو نفر از تروريستها در درگيري مسلحانه به هالكت رسيدند.

از اين تيم تروريســتي چند قبضه سالح، نارنجك، تجهيزات جنگي و اسناد درونگروهكي به دست آمده است. اين اسناد مبين حمايت كشورهاي مرتجع عربي از اقدامات تروريستي در داخل كشور و برنامه عملياتي اين تيم براي چندين اقدام تروريستي در استان كرمانشاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.