تصويب اختيارات بانك مركزي براي اجراي برنامه اصالح نظام بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

پايگاه اطالعرساني دولت- در جلسه صبح شنبه شورايعالي هماهنگي اقتصادي به رياست حجتاالسالم حسن روحاني رييسجمهور، اختيارات بانك مركزي براي اجراي برنامه اصالح نظام بانكي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد براي ارائه رفع موانع جذب و تشويق سرمايهگذاري، طرحهاي الزم را سريعا تهيه كند. شورايعالي جهتگيريهاي الزم براي برنامه اصالح نظام بانكي را به تصويب رساند. در آغاز اين جلسه، رييس كل بانك مركزي در مورد مشكالت ساختاري نظام بانكي و طرح بانك مركزي براي اصالح آن گزارشي را به جلسه ارائه كرد و سپس مواد الزم در اين زمينه به تصويب رسيد. همچنين در اين جلسه، موانع حقوقي و اداري سرمايهگذاري در كشــور مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري همه دستگاههاي اجرايي كشور طرح رفع موانع و جذب و تشويق سرمايهگذاري را تهيه و براي تصويب به جلسه شورايعالي هماهنگي اقتصادي ارائه كند. همچنين در اين جلسه، طرح وزارت نيرو و وزارت راه براي تقويت زيرساختهاي نيروگاهي و تجهيزات ناوگان حملونقل ريلي كشور مطرح شد و تصميمات الزم براي همكاري و تسريع در اجراي اين طرحها اتخاذ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.