آخرين وضعيت پرونده مشايي، جوانفكر، واردات غيرقانوني خودرو و موسسه ثامنالحجج

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب-رييسكلدادگستريتهرانگفت:بهرايباقريدرمنيومظلومين اعتراض شــده و پرونده به ديوان عالي ارجاع شده است و بايد در ديوانعالي كشور تعيين شعبه شود. غالمحسين اسماعيلي رييس كل دادگستري تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده مشايي به ديوان عالي ارسال شــده است، گفت: مرجع آن ديوان عالي كشور نيست، پرونده مرجع تجديدنظرش دادگاه تجديدنظر است منتها بخش مربوط به آقاي مشايي به لحاظ اينكه حضوري بوده به دادگاه تجديدنظر ارسال ميشود و اگر ارسال نشده باشــد به زودي ارسال ميشود و بخش مربوط به آقاي جوانفكر به اين دليل كه غيابي بوده واخواهي توسط خود آن دادگاه انجام ميشود و بعد از فرآيند واخواهي به تجديدنظر ميرود. وي درباره پرونده موسسه ثامنالحجج گفت: هنوز اين پرونده به ديوان عالي كشور ارسال نشده به لحاظ اينكه تعداد شكات زياد بودند، در شهرهاي مختلف الزم بود ابالغهايي براي همه شكات انجام شود، تا هفته گذشته كه من پيگيري كردم سه مورد برنگشته بود كه اين موارد هم بايد برگردد تا ما بتوانيم پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كنيم. اسماعيلي درباره پرونده مفسدان اقتصادي كه حكم آنها صادر شده است، گفت: به راي باقري درمني و مظلومين اعتراض شــده و پرونده به ديوان عالي ارجاع شده است و بايد در ديوانعالي كشور تعيين شعبه شود. وي درباره آخرين وضعيت متهمان پرونده واردات غيرقانوني خودرو اظهار كرد: تكميل تحقيقات در حال انجام است، رسيدگي دادگاهي در اسرع وقت خواهد بود و ميثم رضاييان هم جزو اين متهمان پرونده خودرويي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.