ادعاهاي بياساس يك ديپلمات سعودي عليه ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون نماينده دائم عربستان در سازمان ملل ايران را به حمايت از تروريسم و دخالت در امور منطقه از جمله يمن متهم كرد. خالد منزالوي، معاون نماينده دائم عربستان در سازمان ملل مدعي شد كه ايران از درآمد اقتصادي رفع تحريمها براي حمايت از تروريستها بهره برد و فعاليتهاي خود براي ايجاد بيثباتي در منطقه خصوصا از طريق گسترش موشكهاي بالستيك و حمايت از گروهكهايي همانند حزباهلل و انصاراهلل كه به شليك موشكهاي ايراني خود عليه عربستان ادامه ميدهند ادامه دادند زيرا تعداد موشكهاي شليك شده به عربستان به 199 فروند رسيد، همچنين فعاليتهاي ايران در منطقه امنيت و سالمت كشتيراني در بابالمندب و درياي سرخ را تهديد ميكند. وي بااشاره به تاييد پيشين توافق هستهاي ايران و 5+1 توسط عربستان گفت: اين تاييد بر اساس ضرورت كامل مقابله با انتشار سالح كشتار دسته جمعي در خاورميانه و جهان انجام شد. اين ديپلمات سعودي با طرح ادعاهاي بياساس عليه جمهوري اسالمي ايران و متهم كردن ايران به فعاليتهاي خصمانه و بيثباتكننده در منطقه از جامعه بينالمللي خواست تا موضعي واحد و قاطع عليه ايران اتخاذ كند. معاونعبداهللالمعلميهمچنينبرحقتمامكشورهابراياستفادهمسالمتآميز از انرژي هستهاي و احترام به استانداردهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاكيد كرد. ادعاي ديپلمات سعودي مبني بر دخالت ايران در يمن و حمايت تسليحاتي از انصاراهلل در حالي مطرح ميشود كه مقامات كشورمان همواره تاكيد ميكنند جمهوري اسالمي ايران هيچ دخالتي در امور داخلي يمن ندارد و خواستار ايجاد راهحل مسالمتآميز براي حل بحران يمن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.