مشخص نيست چه كسي دستور حمله را داده بود

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور فرانسه در رابطه با ادعاي برخي كشورهاي اروپايي مبني بر دســت داشــتن ايران در طــرح ادعايي بمبگذاري در تجمع منافقين، گفت كه مشخص نيست چه كسي دستور اين حمله را داده بود.

به گزارش ايســنا، امانوئل ماكــرون، تصريح كرد كه مشخص نيســت چه كسي براي طرح ادعايي بمبگذاري در نشست ساالنه گروهك تروريستي منافقين در پاريس دســتور صادر كرده بود. مكرون در ادامه با تكيه بر دست داشتن ايران در اين ماجرا گفت: همان طور كه ميدانيد (حكومــت) ايران در مواردي دســتهبنديها و اختالفات خودش را دارد. براي همين نميتوان گفت كه آيا دستور بمبگذاري از باال آمده بود، يا از اين دســتگاه امنيتي يا آن يكي نهاد. وي در حالي اين موضع را اتخاذ كرده است كه يك هفته پيش وزير خارجه فرانســه، وزارت اطالعات ايران را به دست داشتن در بمبگذاري ادعايي در نشست منافقين متهم كرد و داراييهاي متعلق به وزارت اطالعات ايران و دو شــهروند ايراني هــم در همين رابطه از طرف فرانسه مسدود شد.

يك ديپلمات ايراني به نام اسداهلل اسدي نيز با ادعاي ارتباط با اين طرح در آلمان بازداشت و به بلژيك مسترد شد و در آنجا عليه وي اعالم جرم هم شده است. بلژيك ادعــا ميكند كه اين ديپلمــات ايراني با زن و مردي كه چندي پيش در اين كشور به دليل همراه داشتن حجم قابل توجهي مواد منفجره در خودرويشان بازداشت شدند، در ارتباط است كه قصد حمله به تجمع منافقين در منطقهاي در نزديكي پاريس در ماه ژوئيه را داشتند.

يك مقام ارشــد فرانســوي در گفتوگو با خبرگزاري رويترز مدعي شد كه طرح بمبگذاري ادعايي (در پاريس) احتماال كار تندروها بوده تا به وجهه بينالمللي حســن روحاني ضربــه بزنند. ماكرون همچنين گفت كه منتظر توضيحات رييسجمهور روحاني اســت، اما در دو باري كه پس از اين ماجرا با همتاي ايراني خود صحبت كرده، وي در اين باره پاسخي نداده است. رييسجمهور فرانسه درباره توافق هستهاي ايران و گروه موسوم به 5+1 نيز گفت كه بايد يك سياست دشوارتر در قبال ايران وجود داشته باشــد به گونهاي كه حفظ توافق هستهاي، بحث درباره برنامه هستهاي اين كشور پس از 2025 كه بخشهايي از توافق منقضي ميشود، برنامه موشكي بالستيك تهران و نفوذش در منطقه را شامل شود. وي تاكيد كرد كه هيچگاه درخصوص ايران سادهانگارانه رفتار نكرده است.

گفتني است در ژوئيه سالجاري (ميالدي)، همزمان با

سفرهاي اروپايي حسن روحاني رييسجمهور و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران، مقامهاي قضايي و اطالعاتي بلژيك از بازداشت افرادي در ارتباط با يك توطئه بمبگذاري خبر دادند. همزمان با بازداشت اين ديپلمات كشورمان، حسن روحاني رييسجمهور ايران در راس يك هيات سياســي و اقتصادي ابتدا به سوييس و سپس به اتريش سفر كرده بود. به گفته بهرام قاسمي، اين سناريو براي تخريب روابط ايران و اروپا در اين مقطع مهم و حســاس طراحي و اجرا شده و اســناد و مدارك متقن براي روشن شدن ابعاد ماجرا آماده ارائه است. در پي دستگيري اين ديپلمات ايراني در آلمان كه به درخواست پليس فرانسه صورت گرفت، سفراي فرانسه، بلژيك و كاردار آلمان (در غياب ســفير) نيز به وزارت امور خارجه كشورمان فراخوانده شدند و مراتب اعتراض ايران به اين كشورها ابالغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.