پاسخ يك عضو هياترييسه مجلس به هجمهها نسبت به الريجاني

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-

يك عضو هياترييسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به هجمهها نسبت به رييس مجلس از سوي برخي اصولگرايان پس از تصويب CFT در مجلس گفت كه مجموعه اصولگرايان خصوصا نمايندگان واليي گامهاي آقاي الريجاني را اصالحطلبانه ميدانند، اما تحليل من اين اســت كه نگاه ايشــان يك نگاه حاكميتي است. عليرضا رحيمي اظهار كرد: در هر دوره مجلــس يكي دو اليحه در ســطح ملي مورد حساســيت قرار ميگيرد و نگاه حاكميتي نســبت به آن وجود دارد. مثل برجام در مجلس قبل و يا لوايح مربوط به FATF در اين دوره. وي افزود: در اين شــرايط حتما نگاه نمايندگان نيز نگاه ملي و حاكميتي است و نمايندگان بر اساس اجتهاد و تشخيص شخصيشان عمل ميكنند. در همين رابطه آقاي الريجاني هم مثل هميشه مديريت صحن را بر عهده داشته كه در چنين جلساتي از اهميت باالتري برخوردار اســت. مديريت ايشــان يك مديريت حرفهاي و كارآمد بود و نگاه حاكميتي و دغدغه منافع ملي كه نمايندگان داشتند به مراتب بيشــتر در مديريت آقاي الريجاني ديده ميشد. اين عضو فراكسيون اميد مجلس تصريح كرد: اعضاي فراكسيون اميد و افرادي كه بيشتر واقعبينانه به مطالبات مردم نگاه ميكنند، به دنبال تصويب اين لوايح و موافقت با آن بودند. حتي بر خالف جوي كه درست ميشد و گفتند نمايندگان مخالف شــفافيت آرا هستند، اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان اميد قبل، حين و بعد از رايگيري رايشان را شفاف و در موافقت اعالم كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.