وجود همگرايي اقتصادي بين دولت و ساير قوا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- محسن حاجيميرزايي، دبير هيات دولت در حاشيه جلسه شوراي اداري استان سمنان گفت: شرايط كشور، شرايط بسيار ويژه و خاصي است. در همه اجتماعات رسمي و غيررسمي، شبكههاي اجتماعي، فضاي مجازي ...و اظهارنظرهاي مختلفي انجام و مواضع و ديدگاههاي مختلفي از سوي افراد مختلف بيان ميشود كه نشان ميدهد ما در كشور با مسائل بسيار مهم و جدي روبهرو هستيم و بايد در حل مسائل و مشكالت مختلف تعريف و درك درست و يكساني از مساله داشته باشيم، افزود: برخي از اظهارنظرهايي كه ارائه ميشود، نهتنها منجر به حل مساله نميشود بلكه نوعي هراس در جامعه و كشور ايجاد ميكند.

حاجيميرزايي با بيان اينكه موضوع اصلي اين اظهارنظرها عمدتا اقتصادي و وضعيت اقتصادي كشور است، گفت: در اين شرايط دشمن آشكارا تمام توان خود را به كار گرفته است تا اختالفات را زياد كند و بين مردم و مسووالن رگههاي بياعتمادي ايجاد كند. دبير هيات دولت ادامه داد: ما درگير جنگ تمامعيار اقتصادي هستيم، آمريكا با اهداف سودجويانه و سلطهطلبانه خود براي رسيدن به اهدافش كه در دهههاي گذشته با ناكامي مواجه بوده است، از تمام توان و قدرت خود استفاده ميكند و تحريمهاي ظالمانه عليه جمهوري اسالمي عرصه را بر ما تنگ كرده است، اما هوشياري مردم و حضور آگاهانه، فعال و جدي و فداكارانه مردم باز هم دشمن را ناكام گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.