نامه سرگشاده آیتاهلل مكارمشيرازي به ریيس قوه قضایيه

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- يك مرجع تقليد درباره سخنان اخير رييس قوه قضاييه در خصوص اظهارات ايشان در مورد بدهكاران مهريه، نامهاي سرگشاده به وي نوشت. در متن نامه سرگشاده آيتاهلل مكارمشيرازي به رييس قوه قضاييه آمده است «جناب مستطاب آيتاهلل آمليالريجاني، بيانات جنابعالي را درباره مسائلي كه اينجانب مطرح كرده بودم، خواندم؛ متاسفانه قانعكننده نبود و شايد توضيحات من براي آن چند مساله كافي نبوده است. بنابراين پيشنهاد ميكنم همانطور كه خود شما هم اشاره كردهايد دادستان كل كشور و دو نفر از قضات عاليرتبه كه سوابق حوزوي داشته باشند تشريف بياورند تا آن چهار مساله مهم درباره مهريه در محيط عالمانه و دور از عصبانيت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مساله روشن شد، انشاءاهلل به كار بسته شود و اگر بعضي از قوانين موجود با متون اسالمي سازگار نبود از طريق مجلس شوراي اسالمي اصالح شود. اينجانب براي قوه قضاييه و براي شخص جنابعالي قائل به احترام بوده و هستم و تضعيف اين قوه را كار خالفي ميشمارم. هدف اينجانب روشن ساختن قوانين مترقي اسالم و كمك به جمعي از گرفتاران مهريه است. لطفا دستور دهيد ليست كامل زندانيان مهريه را با ذكر سن و سال، همراه بياورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.