تدوین‌۲۱‌بسته‌برای‌خنث‌یسازی‌تحری ‌مها

Jahan e-Sanat - - News -

رییس سازمان برنامهوبودجه برنامه جامع دولت مشتمل بر ۲۱ بسته برای خنثیسازی و تقلیل آثار تحریمهای آمریکا را تشریح کرد.

محمدباقرنوبختدرنشستمشترکروسایکمیسیونهایتخصصیمجلس با اعضای اقتصادی کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه از زمان مشخص شدن اعمال تحریمهای ۰۹ روزه و ۰۸۱ روزه آمریکا علیه ایران سازمان برنامهوبودجه به صورت دقیق حوزههای این تحریمها را مشخص کرد، گفت: برای خنثیسازی و به حداقل رسیدن این تحریمها یک برنامه جامع مشتمل بر ۲۱ بسته در سازمان طراحی و مشخص شد که هر یک از دستگاههای موجود در وزارتخانهها با اعمال تحریمهای ۰۹ روزه و ۰۸۱ روزه چه آســیبهایی میبینند و در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باید چه برنامههایی اعمال شود که تکلیف وزارتخانهها در این حوزه مشخص شد.

رییس سازمان برنامهوبودجه با اشاره به اینکه سازمان برنامهوبودجه بررسی کرد که تحریمها به ویژه در حوزه نفت چه تاثیری بر بودجه کشور میگذارد، افزود: سناریوهای مختلفی در چند حوزه با ارقام متفاوت کاهش صادرات نفت در نظر گرفته و بودجه براساس هر یک از آنها نوشته شد و مشخص شد به طور مثال اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۰۰۵ هزار بشکه یا یک میلیون بشکه تقلیل یابد، باید به چه ترتیب عمل کرد.

وی ادامه داد: مصارف کشور باید متناسب با سناریوهای منابع تنظیم شود که تمام این موارد در یک بسته جای گرفت. نوبخت با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: در یک بسته دیگر موضوع سیاستهای مالی در نظر گرفته شد که چه اقداماتی میتوان در حوزه تحریمها انجام داد که آثار آن بر زندگی مردم به ویژه معیشت مردم تقلیل یابد.

وی با بیان اینکه نقدینگی قابل مالحظهای در کشور وجود دارد که مهار و هدایت آن یکی از بستههای دولت در نظر گرفته شد، افزود: ۶۷ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که در بسته دیگری در کشور مشخص شد چه راهکارهایی برای اتمام پروژههای مهم باید در نظر گرفته شود و مدلی در قالب مشارکت عمومی خصوصی و در یک بسته تهیه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.