سکه‌همچنان‌حباب‌دارد

Jahan e-Sanat - - News -

رییس اتحادیه طال و جواهر اختالف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار را ناشی از رفتارهای هیجانی خریداران و باال بودن تقاضا دانست و گفت: سکه طرح جدید با نرخهای هفته گذشته، همچنان حباب دارد.

آیت محمدولی درباره اختالف قیمت حدود یک میلیون تومانی سکه طرح جدید و قدیم در بازار گفت: اختالف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار به رفتارهای هیجانی خریداران و باال بودن تقاضا برای خرید سکه طرح جدید از سوی مردم برمیگردد و دلیل منطقی دیگری ندارد.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: تنها عامل تقاضا میتواند اختالف نرخ میان سکه طرح جدید و قدیم را در بازار رقم بزند، چرا که سکه طرح جدید از نظر وزن، عیار و رنگ هیچگونه تفاوتی با سکه طرح قدیم ندارد. تنها تفاوت این دو سکه، نقشی است که روی این دو سکه حک شده است. ولی این طور در ذهن مصرفکنندگان و مردم شکل گرفته که سکه امامی که تاریخ ضرب سال ۶۸ را دارد، خریداری کنند و سکه طرح قدیم نخرند.

وی تصریح کرد: تنها دلیل این اختالف قیمت به هیجانات بازار برمیگردد و دلیل دیگری نمیتوان برای آن متصور بود و افزایش تقاضا، قیمت و اختالف آن با سکه طرح قدیم را رقم زده است.

به گفته محمدولی، سکه همچنان در بازار حباب دارد که محاسبات با نرخهای روز پنجشنبه ۹۱ مهرماه، ۰۵۳ هزار تومان حباب را نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.