نحوه‌جبران‌افزایش‌نرخ‌ارز‌در‌قرارداد‌پیمانکاران‌

Jahan e-Sanat - - News -

رییس سازمان برنامهوبودجه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل را برای اجرا ابالغ کرد.

نوسانات نرخ ارز در سالجاری موجب شد دولت برای جبران خسارتهای ناشی از افزایش نرخ ارز پنج بسته حمایتی را در دستور کار قرار دهد که تامین کاالهای اساسی و دارو با ارز دولتی، بسته حمایتی اقشار کمدرآمد، بسته حمایتی حقوقبگیران، بسته حمایت از تولید و بسته حمایتی پیمانکاران این پنج بسته را شامل میشود.

سازمان برنامهوبودجه در راستای حمایت از پیمانکاران دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل را تدوین و ابالغ کرد تا قرارداد پیمانکارانی که امکان تعدیل را نداشــتند و با توجه به افزایش نرخ ارز با مشکالتی در هزینه تمامشده پروژه روبهرو بودند، طبق این دستورالعمل تعدیل شود.

بر این اساس برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل، سازمان برنامه افزایش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرده تا بتواند افزایش هزینهها را جبران کند و در حقیقت دولت مابهالتفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرحهای پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند را با دستورالعمل جدید تعدیل خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.