رونق‌تولید‌با‌پرداخت‌بیش‌از‌00۱5‌میلیارد‌تومان‌

Jahan e-Sanat - - News -

بانک صنعت و معدن تا پایان شهریورماه سالجاري ۰۰۱۵ میلیارد تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید به ۰۲۷۳ طرح کوچک و متوسط )SME( کشورمان پرداخت کرده است.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه اطالعرســاني بانک صنعت و معدن، این تسهیالت از ابتداي اجراي طرح رونق تولید در سال ۵۹۳۱ تا پایان شهریورماه ســال ۷۹۳۱ پرداخت شده است و در این میان صنایع کوچک و متوسط استانهاي قم، اصفهان و تهران در میان استانهاي کشور به ترتیب باالترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.

گفتني اســت، طرح رونق تولید به منظور حمایت از طرحهاي کوچک و متوسط، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید در کشورمان طراحي شده که بانک صنعت و معدن رتبه سوم را در بانکهاي کشور داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.