تاثیر انتخابات بایرن بر صحنه سیاسی آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

رایدهندگان در ایالت بایرن آلمان امروز برای انتخاب اعضای جدید پارلمان این ایالت به پای صندوقهای رای میروند. انتخابات امروز برای آینده سیاسی آنگال مرکل و ائتالف حاکم بر این کشور حائز اهمیت است.

قدرت در ایالت بایرن از ســال 195۷ میــالدی تاکنون در اختیار اتحادیه سوسیال- مسیحی بایرن بوده است. این حزب در آخرین انتخابات بایرن ۷/۷4 درصد آرا را به دســت آورد. حزب سوسیال مسیحی هماکنون 101 کرسی از 180 کرسی پارلمان ایالت بایرن را در اختیار دارد. این در حالی است که بنا به نظرسنجیها محبوبیت این حزب در ماههای گذشته به شدت کاهش یافته است. حزب سوسیال- مسیحی تنها در عرصه سیاسی ایالت بایرن حضور دارد. در دیگر 15 ایالت آلمان حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگال مرکل که متحد سوسیال مسیحیهاست در انتخابات شرکت میکند. ایالت بایرن دومین ایالت پرجمعیت آلمان است. بیش از ۳1 میلیون نفر در این ایالت زندگی میکنند. نرخ بیکاری در ایالت بایرن که اقتصادی قوی دارد از دیگر ایالتهای آلمان پایینتر است.

یکی از دالیل کاهش محبوبیت اتحادیه سوسیال- مسیحی بایرن ورود گسترده پناهجویان به آلمان است. در مقابل محبوبیت حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در این ایالت افزایش یافته است. مارکوس زودر، نخستوزیر ایالت بایرن احتماال پس از انتخابات امروز باید برای تشکیل دولت محلی جدید به دنبال یک یا دو شریک ائتالفی باشد. هورست زیهوفر، رهبر اتحادیه سوسیال- مسیحی بایرن، وزیر کشور دولت آنگال مرکل است. بسیاری او را مسوول کاهش محبوبیت سوسیال- مسیحیها میدانند. اختالف هورست زیهوفر با صدراعظم آلمان بر سر پذیرش پناهجویان در ماههای گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد. برخی از اعضای حزب سوسیال دموکرات در ایالت بایرن بر این باورند که هورست زیهوفر باید از رهبری حزب کنار برود. در مقابل هورست زیهوفر بر این باور است که در ماههای گذشته دخالتی در سیاست ایالت بایرن نکرده است و مسوولیت نتیجه حزب در انتخابات روز یکشنبه متوجه مارکوس زودر خواهد بود.

مرکوس زودر به طور رسمی مسوول شکست احتمالی اتحادیه سوسیالمسیحی بایرن در انتخابات امروز خواهد بود. او از ماه مارس جانشین هورست زیهوفر به عنوان رهبر حزب در ایالت بایرن شد. مارکوس زودر اخیرا تصمیم به نصب صلیب در ادارات ایالت بایرن گرفت؛ امری که انتقادهای زیادی را برانگیخت. او با مواضع سختگیرانه خود در مورد پذیرش پناهجویان شناخته میشود.

از طرفی به گزارش رویترز، ولفگانگ شویبله، همپیمان دیرینه محافظهکار آنگال مرکل میگوید جایگاه سیاسی مرکل در ماههای اخیر تضعیف شده و او ممکن است در دو انتخابات ایالتی آتی آلمان نتایج ضعیفی به دست آورد که این وضعیت منجر به تغییرات بزرگتر خواهد شد.

شویبله که سابقا وزیر دارایی بوده و اکنون رییس مجلس سفلی پارلمان آلمان است به شبکه تلویزیونی SWR اظهار کرد: اگر آنگال مرکل در کنگره ماه دسامبر حزب دموکرات مسیحی )CDU( کاندیدا شود احتماال مجددا به رهبری این حزب برگزیده شود، با این حال شویبله این احتمال را که مرکل کاندیدا نشود، رد نکرد. وی اظهار کرد: او دیگر مثل سه دوره قبلی کنگره یک کاندیدای بالمنازع نیست. شویبله اظهار کرد که انتخابات منطقهای در ایالتهای باواریا و هسه طی ماه جاری میالدی به شکلی اجتنابناپذیر تاثیرش را بر جایگاه مرکل خواهد گذاشت. او گفت: میدانیم که انتخابات ایالتی پیشروی ما قرار دارد و نتایج آن نامشخص هستند و میتوانند تغییرات بزرگتری را رقم بزنند.

مرکل که در حــال حاضر در چهارمین دور صدراعظمی خود قرار دارد در ۳1 ســال گذشته یک رهبر محبوب و خوب در آلمان بوده است. با این حال از زمان تصمیم او به باز کردن درهای آلمان به روی مهاجران در ســال ۲015 بلوک محافظهکار او یک روند از دست دادن محبوبیت را تجربه کرده و به جای آن راستهای افراطی محبوبیتشان افزایش یافته است. او سالجاری میالدی مجبور شد برای تشکیل دولت، یک ائتالف ملی نه چندان محبوب با سوسیال دموکراتها برقرار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.