احتمال محدود شدن قراردادهای نظامی آمریکا با عربستان

Jahan e-Sanat - - News -

پیمانکاران نظامی آمریکا نگران محدود شــدن قراردادهای تسلیحاتی با عربستان از سوی قانونگذاران این کشور در پی ناپدید شدن روزنامهنگار منتقد سعودی هستند.

یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت منع احتمالی قراردادهای تسلیحاتی با عربستان از سوی قانونگذاران آمریکایی به دنبال ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد عربســتانی، پیمانکاران حوزه دفاعی را نگران کرده است. رییسجمهور آمریکا اظهار کرده است که در خصوص توقف فروش تسلیحات به ریاض به خاطر پرونده خاشقجی با احتیاط عمل میکند چرا که این اقدام تنها باعث میشود که عربستان برای تامین تسلیحات خود به کشورهایی همچون چین و روسیه رو آورد.

این مقام آگاه نام شرکتهایی که در خصوص قراردادهای تسلیحاتی خود با عربستان، به دولت آمریکا ابراز نگرانی کردهاند، ذکر نکرده است. شرکتهای الکهیدمارتین و ریتیون فعالترین شــرکتهای نظامی آمریکایی در زمینه قراردادهای فروش تسلیحات به عربستان هستند.

این مقام دولتی با اشاره به اینکه قانونگذاران آمریکایی حتی پیش از ناپدید شــدن خاشقجی نیز تمایل داشــتهاند که سختگیری بیشتری در خصوص قراردادهای تسلیحاتی با عربســتان داشته باشند، گفت این اتفاق گسترش سختگیریهای آنان را محتملتر کرد. حدود 19 میلیارد دالر از قراردادهای دفاعی میان آمریکا و عربستان در زمینه آموزشهای نظامی به سربازان و خلبانان سعودی و سامانه دفاع موشکی تاد است.

یکی از البیگران شرکتهای نظامی که نخواسته نامش فاش شود، اظهار کرد در خصوص احتمال ممانعت از خروج تســلیحات و تجهیزات خریداری شده توسط عربســتان در مرز از سوی کنگره، نگرانیهایی وجود دارد و این مساله به پیمانکاران آسیب خواهد رساند. یکی دیگر از مقامات آمریکایی نیز اظهار کرده است که در زمینه آموزشهای نظامی برای نیروهای عربستان نیز محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. بر اساس قوانین آمریکا، خریدهای نظامی بزرگ میتوانند از سوی کنگره متوقف شوند.

جز مساله ناپدید شدن خاشقجی، حضور عربستان و امارات در جنگ علیه یمــن دلیل دیگر اعضای کنگره آمریکا برای محدود کردن خریدهای نظامی عربستان از آمریکاست. دولت ترامپ در راستای سیاست اقتصادی خود برای ایجاد فرصتهای شــغلی بیشتر، بسته 110 میلیارد دالری تسلیحاتی را به سعودیها پیشنهاد داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.