ریاضدرپیخریدسهامشرکتاسلحهسازیآفریقایجنوبی

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز-

وزیر خارجه آفریقای جنوبی تاکید کرد عربستان گفتوگو با این کشور درباره خرید سهام شرکت صنایع دفاعی دنیل را که با مشکالتی روبهرو شده، آغاز کرده است.

لیندیوی سیسولو در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار کرد: گفتوگوهایی از سوی عربستان برای خرید سهام شرکت دنیل که با مشکالتی روبهرو است، آغاز شده. نمیدانم برای این مذاکرات زمانی که به کمیته ملی کنترل سالحهای متعارف برسند، چه اتفاقی خواهد افتاد. وزیر خارجه آفریقای جنوبی در ادامه گفت: این کمیته میزان مفید بودن قرارداد احتمالی را که شامل بررسی موضوع حقوق بشر نیز هست، بررسی خواهد کرد. آندریاس شویر، رییس اجرایی شرکت سعودی صنایع نظامی هفته گذشته به رویترز گفت: عربستان در حال مذاکراتی برای خرید سهام دنیل است.

صنعت اسلحهسازی در آفریقای جنوبی بعضا نقش بزرگی را در اقتصاد کشور ایفا میکند اما این کشور اخیرا تحت تاثیر کاهش هزینههای دفاعی در سطح جهانی و نیز تضعیف بازار داخلی با مشکالتی روبهرو شده است. عربستان در جهان پس از آمریکا و چین در رتبه سوم صرف هزینههای نظامی قرار دارد؛ بودجه نظامی سال گذشته این کشور حدود 0۷ میلیارد دالر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.