ترامپ با ملک سلمان تماس میگیرد

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت کشور عربســتان، اتهامهایی که طی روزهای گذشته در مورد سرنوشت جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد ولیعهد آن کشور، مطرح شده را رد کرد. همزمان دونالــد ترامپ تاکید کرده آمریکا حتما پرده از آنچه رخ داده بر خواهد داشت.

وزیر کشور عربستان جمعه گذشته اتهامات مطرحشده در مــورد وضعیت خاشــقجی و ارتباط آن با دســتگاه حاکمیت در ریاض را دروغ و بیاساس توصیف کرد.

در بیانیهای که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی بهنقل از عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان منتشر کرده، گفته شده ریاض به اصول، قوانین و رسمورســومات خود پایبند اســت و متعهد به اجرای قوانین و معیارهای بینالمللی است.

وزیر کشــور عربستان تاکید کرده آن کشور بههمراه ترکیه توافق کردهاند تا تحقیقات مشترکی در این زمینه انجام دهند و مهم اســت که رسانهها فقط واقعیتها را پوشــش دهند و کاری نکنند که در جریان تحقیقات و روند قضایی اختالل ایجاد شود.

واکنش رســمی وزارت کشور عربستان به اتهامهای وارد شــده به ریاض، حدودا دو هفته پس از ناپدیدشدن جمال خاشــقجی منتشر شدهاست. هرچند در روزهای گذشته مقامهای کنسولگری عربســتان این اتهامها را بیاساس توصیف کرده بودند.

رییسجمهور آمریکا که این روزها بارها به پرسشهای خبرنگاران در مورد سرنوشت خاشقجی پاسخ داده، جمعه گذشته بار دیگر تاکید کرد کشورش واقعیتها را کشف خواهد کرد.

دونالد ترامپ گفت بهزودی با پادشــاه عربستان، در مورد ماجرای وحشتآور در ترکیه تماس خواهد گرفت و گفتوگو خواهد کرد.

تالش قانونگذاران آمریکایی

جمعی از دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا به همتایان خود تاکید کردند تا از جامعه اطالعاتی آمریکا بخواهند هرگونه اطالعاتی را درباره پرونده روزنامهنگار ناپدید شده مخالف دولت سعودی منتشر کند. به گزارش پایگاه خبری هیل، مارک پوکان و رو خانا، از قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال ارسال نامهای به دان کوتس، مدیر اطالعات ملی آمریکا هستند و برای این منظور از سایر قانونگذاران نیز خواستهاند تا آن را امضا کنند. این قانونگذاران در نامه مذکور اشاره کردهاند که به دنبال این هستند که بدانند آیا دولت آمریکا به جمال خاشقجی، روزنامهنگار مخالف دولت سعودی نسبت به تهدیدها علیه جانش هشدار داده بود یا خیر. در متن این نامه همچنین آمده است: در پی همکاری نظامی عربستان و آمریکا درباره جنگ یمن، این مساله ضروری است که اعضای کنگره از جامعه اطالعاتی آمریکا بخواهند تا اطالعات کامل و جامعی را درباره اقدامات عربستان و تاثیر احتمالی و مخرب آن بر ساکنان و شهروندان آمریکایی منتشر کند. قانونگذاران آمریکایی همچنین در این نامه به این دستور ۲015 خطاب به جامعه اطالعاتی این کشور اشاره کردهاند که وظیفهاش هشدار به شهروندان و ساکنان آمریکایی درباره تهدید مربوط به آسیبهای فیزیکی جدی، آدمربایی و قتل عمد میشود. در ادامه متن این نامه آمده است: باتوجهبهاینمسالهکهمسوولیتجامعهاطالعاتیآمریکاهشدار درباره تهدیدهاست، ما به دنبال پاسخی قاطع درباره این مساله هستیم که آیا به خاشقجی درباره اینکه جانش از جانب توطئهای از ســوی عربستان در خطر است، هشدار داده شده بود یا خیر. در این نامه همچنین به مدیر اطالعات ملی آمریکا هشدار داده شده که قانونگذاران از تمامی قدرت بازرسی و نظارتی کنگره برای دستیابی به پاسخهای مناسب استفاده میکنند.

احتمالتحریممقاماتعربستانیدخیلدرپرونده خاشقجیتوسطبریتانیا

وزارت خارجه بریتانیا فهرستی از مقامهای امنیتی و دولتی عربســتان را که ممکن است به خاطر دست داشتن در ناپدید شــدن روزنامهنگار مخالف دولت سعودی تحریم شوند، تهیه کرده است.

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی از قول یکی از منابع نزدیک به دولتهای ریاض و لندن نوشت این فهرست در صورتی که لندن تصمیمبگیردازمتممماگنیتسکیاستفادهکند،مورداستفادهقرار میگیرد؛ متممی که دولت لندن را قادر میسازد تا تحریمهایی را علیه مقامهای خارجی متهم به نقض حقوق بشر اعمال کند. این منبع مطلع همچنین گفت: دستورالعملیهایی به وزارت خزانهداری و سایر وزارتخانهها درباره هویت احتمالی افرادی که قرار است در فهرست تحریمها قرار گیرند، ارائه شده است. ایده ارائه این پیشنویس در ابتدای امر تنها یک سناریو بود اما بعدا به یک واقعیتبالقوهبدلشد.جمالخاشقجی،روزنامهنگارمخالفدولت عربستان دوم اکتبر سالجاری میالدی پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شده و گمانهزنیهایی درباره قتل وی توسط مقامهای امنیتی عربستان مطرح شده است.

ماکرون: پرونده خاشقجی خطرناک است

رییسجمهوری فرانسه ضمن اظهارنظر درباره مساله فروش سالح به ریاض تاکید کرد عربستان بزرگترین مشتری فرانسه در هیچ زمینهای نیست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون گفت: دانستن عربستان به عنوان مشتری بزرگ فرانسه در هر زمینهای اشتباه است، این مساله واقعیت ندارد. وی افزود: فرانسه با عربستان و امارات در منطقه شراکت مطمئن و مهمی دارد و این شراکت استراتژیک است نه تجاری، زیرا ما منافع مشترک را در منطقه

به اشتراک میگذاریم به این دلیل که ثبات منطقه برای ما حائز اهمیت است و مبارزه با تروریسم به دست این دو کشور انجام میشود.

ماکرون در پاسخ به ســوالی درباره انتقادهای سازمانهای غیردولتی که پاریس را متهم به مجهز کردن ریاض و ابوظبی به سالح و تجهیزات نظامی مظنون به استفاده در یمن کردند، گفت، فرانســه سیاســت قاطعانهای در این باره دارد و در زمره تجهیزکنندگان عربستان به این تجهیزات در درگیریهای یمن نیست. طبق گزارش صادرات تجهیزات نظامی در سال ۷10۲، 0۶ درصد از معامالت ســالح به ارزش 9/۶ میلیارد یورو سهم خاورمیانه بوده و کویت با خرید سالح به ارزش 1/1 میلیارد یورو در مرتبه نخست، قطر با خرید80/1 میلیارد یورو، امارات با خرید 10۷ میلیون یورو و عربستان با خرید ۶۲۶ میلیون یورو سالح در مرتبههای بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر، فرانسه در سال ۷10۲ از مجموع فروش سالح به ارزش ۷/۶ میلیاردی، 1/۳8 میلیارد یورو از آن را به عربستان فروخته و به این ترتیب ریاض پس از قاهره دومین مشــتری بزرگ فرانسه در این بخش در سال ۷10۲ بود. طبق آمار وزارت دارایی، صادرات غیرنظامی فرانسه در سال ۷10۲ به عربستان به ارزش 4/51 میلیــارد یورو و با افزایش 8/8 درصدی ظرف یک سال همراه بود.

وی در گفتوگو با شبکه فرانس4۲ نیز اظهار کرد: آنچه درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامهنگار سعودی به بیرون درز کرده بسیار خطرناک است و ما نیز منتظر روشن شدن حقیقت به طور کامل هستیم. فرانسه میخواهد از راهی برای روشن شدن واقعیت در این پرونده که بسیار نگرانکننده است، استفاده شود. ماکرون افزود: به محض روشن شدن حقایق موضعی را در این پرونده اتخاذ میکند و این موضوع را با ولیعهد و پادشاه عربستان و نیزرییسجمهوریترکیهدرمیانخواهدگذاشت.ویخاطرنشان کرد به دیگر همپیمانان ریاض که خواستار پاسخگویی آن در این باره هستند، پیوسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.