لغو مجوز دسترسی کلینتون به اطالعات دولتی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-

بر اساس نامهای که از سوی یکی از سناتورهای جمهوریخواه منتشر شده، وزارت خارجه آمریکا مجوز دسترسی هیالری کلینتون به اطالعات دولتی را لغو کرده اســت. وزارت خارجه آمریکا در نامهای که در تاریخ 1۲ سپتامبر تنظیم شــده اما جمعه گذشته به طور علنی منتشر شد، به چاک گریسلی، سناتور جمهوریخواه آمریکایی و رییس کمیته قضایی سنا اعالم کرده است که دسترسی هیالری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا به اطالعات دولتی در 0۳ آگوست و پس از درخواست او لغو شده است.

در نامه وزارت خارجه همچنین آمده اســت که عالوه بر کلینتون، مجوز دسترسی پنج نفر از معاونانش نیز لغو شده است که درمیان آنها، نام رییس دفتر کلینتون نیز به چشم میخورد. پس از آنکه جیمز کومی، مدیر وقت افبیآی در ســال ۶10۲ متوجه شد که کلینتون در حفظ اطالعات بسیار حساس و طبقهبندی شده، به شدت بیاحتیاط عمل کرده، مساله مجوز دسترسی او به اطالعات دولتی محل بحث محافظهکاران آمریکایی شد.

مجوزهای دسترسی به اطالعات مقامات دولت باراک اوباما، رییسجمهور پیشین آمریکا، از زمان لغو دسترسی جان برنان، مدیر سابق سیا از سوی ترامپ در اوایل سالجاری میالدی، مورد بررسی قرار گرفتهاند. کاخ سفید در زمان لغو دسترسی برنان اظهار کرد که لغو مجوز دسترسی مایک هایدن، مدیر سابق سیا، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی سابق، جیمز کومی و اندرو مککیب، معاون سابق مدیر افبیآی را در نظر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.