ادامه سقوط آزاد سهامداری !

Jahan e-Sanat - - News -

معامالت تاالر شیشهای در اولین روز هفته گذشته با ریزش سنگین شاخص بورس و کاهش ۲۸۹۵ واحدی این متغیر به پایان رسید. کاهش دستهجمعی شاخصهای بورس و قیمت سهام اکثر شرکتهای این بازار حاکی از آن است که سرمایهگذاران در تفکرات خود تغیراتی را اعمال کردهاند. بر اساس آمارهای معامالتی، روز گذشته شاخصهای بورس با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۲۸۹۵) واحد ریزش شدید معادل (۱۳/۳) درصد به ۵۷۱ هزار و ۳۳ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» بــا (۸۴۷۱) واحد کاهش معادل (۱۳/۳) درصد به ۱۵ هزار و ۵۵۱ واحد، شــاخص کل «هم وزن» با (۹۹۶) واحد افت معادل (۷۳/۲) درصد به ۸۲ هزار و ۰۴۷ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۴۹۴) واحد کاهش، معادل (۷۳/۲) درصد به ۰۲ هزار و ۹۰۳ واحد، شاخص آزاد شناور با (۸۲۴۶) واحد ریزش، معادل (۲۳/۳) درصد به ۷۸۱ هزار و ۵۱۴ واحد، شاخص بازار اول با (۶۹۷۴) واحد سقوط معادل (۱۵/۳) درصد به ۱۳۱ هزار و ۸۷۸ واحد و شاخص بازار دوم با (۸۴۰۰۱) واحد ریزش معادل (۲۹/۲) درصد، به ۴۳۳ هزار و ۳۲۵ واحد رسید. از سوی دیگر جزئیات داد و ستدهای روز گذشته مشخص میکند که روز گذشــته ۷ نماد «فوالد با (۷۹۴) واحد، کگل با (۲۱۳) واحد، فملی با (۴۸۲) واحد، فارس با (۹۷۲) واحد، پارس با (۹۷۲) واحد، شبندر با (۸۳۲) واحد و شپنا با (۵۳۲) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

کاهش دستهجمعی شاخص صنایع

این گزارش میافزاید، روز گذشته اکثر شاخصهای صنایع تاالر شیشهای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «غذایی به جز قند با (۲۴۲) واحد افت معادل (۱۶/۴) درصد به ۵ هزار و ۶۱ واحد، محصوالت چوبی با (۱۶۶۵) واحد کاهش معادل (۸۹/۴) درصد به ۸۰۱ هزار و ۸۰۱ واحد، انتشار و چاپ با (۳۲۲۷۱) واحد افت معادل (۸۹/۴) درصد به ۸۲۳ هزار و ۸۳۷ واحد، زراعت با (۰۱۴) واحد کاهش معادل (۸۹/۴) درصد به ۷ هزار و ۱۳۸ واحد، سایر معادن با (۰۰۹) واحد افت، معادل (۸۹/۴) درصد به ۷۱ هزار و ۰۷۱ هزار واحد، وسایل ارتباطی با (۱۳۱) واحد کاهش معادل (۵) درصد به ۲ هزار و ۷۰۵ واحد، اداره بازارهای مالی با (۰۱) واحد ریزش معادل (۰۹/۸) درصد به ۳۰۱ واحد» رسید. در عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشته بازار سهام مشخص میکند: قیمت سهام نمادهای «رتکو، غدام، دعبید، وتوس، سپ، پاکشو وهای وب» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «امید، وبشهر، شسپا، پسهند، سدور، شکلر و دسبحان» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

افزون بر این، طی معامالت روز گذشته نماد معامالتی شرکتهای «کاشی صدف سرام استقالل آباده، تامین سرمایه امید، شیشه همدان، کمباینسازی ایران، بانک سینا، صنایع بهداشتی ساینا، بیمه اتکایی امین، لعاب ایران و حق تقدم خرید سهام آن، سیمان غرب، صنایع شیمیایی سینا، توسعه صنایع بهشــهر، نفت سپاهان» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معامالتی شرکتهای «کنترلخوردگی تکینکو، ذوبآهن اصفهان، ایران خودرو، نیروگاه دماوند، البرز بالک، قند قوچان شیروان بجنورد، معادن بافق، شیمیایی دارویی داروپخش، فوالد هرمزگان و قند اصفهان» متوقف شدند. به این ترتیب، در پایان اولین روز معامالتی بورس در هفته گذشته، در ۰۰۱ هزار و ۶۲۵ نوبت معامالتی، یک میلیارد و ۵۱۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش هفت هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۷۶۶ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان رسید. روز گذشته همچنین بازدهی عرضه اولیه۵۳ میلیون سهم از کل سهام شرکت داروسازی آوهسینا برای عرضه اولیه در روز دوشنبه این هفته از طریق فرابورس منتشر شد. روز گذشته در بازار ۲ بورس تهران که به معامالت درونگروهی سهامداران اختصاص دارد، ۵/۴ میلیون سهم گروه کارخانجات صنعتی تبرک به ارزش بیش از یک میلیارد تومان روی تابلوی فرابورس به کدهای درونگروهی منتقل شد. براساس این گزارش، روز گذشته بازار سهام در حالی با معامالتی کمحجم، اما پرتعداد در اغلب نمادهای معامالتی همزمان با فشار فروش سهام در پایینترین سطح دامنهنوسانقیمتمواجهبودکهبهنظرمیرسیدباوجودحمایتحقوقیهایی همچون صندوق توسعه بازار، اما همچنان موج سهامداران هیجانی برای خروج از بازار و عرضه سهام ادامه دارد. در این بین، روند متعادل معامالت سهمهای پیشروییهمچونملیصنایعمسایران،تاپیکو،فوالدمبارکه،باتکسهمهای گروه سنگآهنیها و پاالیشیها نشان میدهد که انگیزه متولیان بازار سرمایه بر روی حفظ تعادل در بازار بر حمایت از سهمهای شاخصساز متمرکز شده است.درشرایطیکهبازارسهامخودرابرایانتشارگزارشهایعملکردیشش ماهه امسال آماده میکند، اما چشمانداز کسب و کار در ایران و سیگنالهایی که از اقتصاد به گوش میرسد، حاکی از وضعیت نهچندان قابل اتکا در عملکرد شرکتهای بورسی است.

واگذاری سهام سه شرکت

این گزارش میافزاید: بلوکهای ۶/۱۳ درصدی شــرکت فوالد اکسین خوزستان، ۲۶/۷ درصدی شرکت حفاری شمال و ۸۲/۵۴ درصدی شرکت نوردو لوله اهواز به ترتیب از طریق مزایده، بورس و فرابورس واگذار میشوند. بلوکهای ۶/۱۳ درصدی شرکت فوالد اکسین خوزستان، ۲۶/۷ درصدی شــرکت حفاری شمال و ۸۲/۵۴ درصدی شرکت نوردو لوله اهواز توسط سازمان خصوصیسازی به ترتیب از طریق مزایده، بورس و فرابورس واگذار میشوند. بر این اساس بلوک ۶/۱۳ درصدی شرکت فوالد اکسین خوزستان شامل یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۳۹۴هزار و ۷۰۶ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۳۱۲ ریال و ارزش کل پایه سه هزار و ۱۳میلیارد و ۳۳۳میلیون و ۶۷۸ هزار و ۷۱۵ ریال در روز هفتم آبانماه امسال روی میز مزایده میرود. این بلوک به صورت ۰۲ درصد نقد و بقیه اقساط چهار ساله با فاصله هر قسط شش ماه و با مبلغ سپرده ۰۹ میلیارد و ۰۴۹ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۹۲ ریال واگذار خواهد شد. همچنین بلوک ۲۶/۷ درصدی شرکت حفاری شمال شامل ۷۹۳ میلیون و ۸۸۱هزار و ۲۴۷ سهم به قیمت پایه هر سهم ۶۸۹۳ ریال و ارزش کل پایه یک هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۴۹۱میلیون و ۵۲۳هزار و ۲۱۶ ریال در بورس اوراق بهادار عرضه میشود. این بلوک به صورت ۰۳ درصد نقد و بقیه اقساط دو ساله با فاصله هر قسط شش ماه، در حالی روی میز فروش میرود که زمان عرضه آن طبق اطالعیه بورس تهران مشخص خواهد شد. این گزارش میافزاید: بلوک ۸۲/۵۴ درصدی شرکت نورد و لوله اهواز هم شــامل یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۳۶۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۲۳۸ ریال و ارزش کل پایه یک هزار و ۸۱۴ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۱ریال در فرابورس ایران عرضه میشود. زمان عرضه این بلوک نیز که به صورت ۵۲ درصد نقد و بقیه اقساط چهار ساله واگذار میشود، طبق اطالعیه فرابورس ایران مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.