دادستان عمومی و انقالب به بورس حساس شد

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

ادامــه ریزشهای بــورس در چند هفته اخیــر باعث ایجاد نگرانیهای عمدهای در بین سرمایهگذاران و ســهامداران در این بازار شده است. هر چند رشــدهای شاخص بورس و بازده آن در چند ماه اخیر بازار ســهام را به یکی از وسوسهکنندهترین بازارهای سرمایهپذیر در ایران تبدیل کرده اما شکلگیری موج شدید ریزشها که در ۰۱ روز اخیر از ۶۲ هــزار واحد نیز فراتر رفتــه و در کنار آن بازدهی ســهام نیز با کاهشهای ادامهدار مواجه شــده همگی به شــکلگیری یک موج نارضایتی دامنهدار از سوی سهامداران تازهوارد و حتی قدیمی در این بازار منجر شــده اســت. حتی در گامی فراتر از این واکنشها، روز گذشــته یکــی از مقامات و مدیران رســمی بازار ســرمایه در یک توئیت معنی دار هشدار داد که «استفاده از منابع صنــدوق ســرمایهگذاری برای سودرسانی به کدهای معامالتی مشخص دزدی است و انتظار میرود که به زودی با اصالح دستورالعملهایی این منکر از بازار سرمایه حذف شود.» همه این موارد را اگر کنار هم قرار دهیم تکههای پازل خطرناک بورس در شرایط فعلی کاملتر میشود. بر همین اساس روز گذشته دادستان عمومی و انقالب در نشستی با مسووالن ارشد بازار سرمایه نســبت به وقایع جاری این بازار واکنــش نشــان داد و دغدغههای صریح خود را مطرح کرد.

نقش ضعیف بورس

بر اســاس این گزارش، دادستان تهران با بیــان اینکه بورس باید در زمان التهاب بازارها نقش موثرتری ایفا کند، گفت: ۵۷ پرونده تخلفات بورسی در دادسرا و دادگاه وجود دارد که اگر دادستان احراز کرد که جرمــی رخ داده، میتوانــد ورود کند. به گزارش تسنیم، دادستان عمومی و انقالب تهران روز جاری نشستی با مسووالن بازار ســرمایه کشور، رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شــرکت بورس کاال برگزار کرد که در این نشست بر لزوم فرهنگســازی، آمــوزش و تقویت نقش نظارتی بورس از طریق ارتباط سامانههای بــورس بــا نهادهای نظارتی تاکید شــد. دادســتان عمومی و انقالب تهران درباره این نشســت گفت: در این جلسه در مورد دغدغه دادستانی مبنی بر اینکه چرا با توجه به التهاب بازار به خصوص در حوزه سکه، ارز، خودرو و مسکن، بورس نتوانسته در این بازارها نقش ایفا کند، سواالتی طرح شد. افزایش نظارتها عباس جعفریدولتآبادی اظهار داشت: در این جلســه به این جمعبندی رسیدیم که بورس عالوه بر اینکه به عنوان یک بازار مالی ایفای وظیفه میکند، باید نظارتها را نیز افزایش دهد. وی با تاکید بر اینکه بازار بورس عالوه بر اینکه یک بازار مالی است، باید نظارتها را نیز بیشــتر توسعه دهد تا بتواند التهــاب را در برخی از بازارها مهار کند، تصریــح کرد: به دلیل فقدان ارتباط سیســتمهای بورس با سایر ســامانهها، تقویــت وظیفه نظارتی بــورس و ارتباط بورس کاال با سامانههای نظارتی نهادهای دیگر ضروری است.

رصد اطالعاتی

دادستان تهران یادآور شد: حسب اعالم مسووالن سازمان بورس، آنها اطالعاتی را به ســازمانهای مالیاتی ارسال میکنند، بنابراین تقاضاهایی که در بازار بورس کاال ثبت میشود، کامال نشان میدهد که چه کاالهایی بیشتر خریدار بورسی دارد که این اطالعات میتواند به سازمانها انتقال پیدا کند. به عبارت بهتر ســازمانهای نظارتی میتوانند از اطالعاتی که بورس در اختیار آنها قرار میدهد اســتفاده کنند. به گفته دادســتان عمومی و انقــالب تهران، بازار تضمین شده و با امنیت باال در کشور کم است که بورس میتواند این خأل در اقتصاد را پر کند. همچنین بازدارنده نبودن برخی مجازاتها و مقررات نکته دیگری بود که جعفریدولتآبادی به آن اشاره کرد. وی در این زمینه گفت: مسووالن بورس در این زمینه عنوان کردند که لوایح پیشــنهادی دادهانــد که مقرر شــد این پیشــنهادات ارسال و بررسی شــود. دادستان تهران با تاکید بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه به بورس خاطرنشان کرد: مردم اطالعات کمی از بورس دارند، چون یک بازار کامال تخصصی و همراه با ســود و زیان است و باید ســازمان بورس با ایجاد ســامانهها و سیستمهای آموزشی اقداماتی انجام دهد تا جامعه احســاس کند بــورس یک بازار مالی مهم و تضمین شده است. وی اظهار داشت: دالالن در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو نقش فرادستگاهی و سودجویی پیدا کردهاند که باید با نظارتهای دقیق مانع اینگونه اقدامات شد.

تعداد پروندههای تخلفاتی

دادســتان تهران تاکید کــرد: باید با تقویت فرهنگســازی در حوزه بورس و مزایای آن، مردم به جای ترغیب و تزریق نقدینگی به بازارهای غیررسمی، ورود به بورس را ترجیــح دهند که در این زمینه حضور مســووالن و کارشناسان بورس در ســازمانها و دانشگاهها برای آموزش الزم است. دادستان تهران در پایان گفت: حسب اعالم مسووالن سازمان بورس، ۵۷ پرونده در دادســرا و دادگاه وجــود دارد که اگر دادســتان احراز کرد که جرمی رخ داده، میتواند ورود کند و در شورایعالی بورس نیز دادســتان کل کشــور عضویت دارد و مواردی را میتواند به دادستانهای سراسر کشور ارجاع دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.