واکنش وزیر خزانهداری آمریکا به ریزش والاستریت

Jahan e-Sanat - - News -

ریزش بورس والاســتریت بخشی از روند تصحیح بازار اســت و اقتصاد آمریکا در وضعیت نیرومندی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانســه، پس از دو روز ریزش سنگین بورس والاستریت به دلیل ترس از افزایش مجدد نرخ بهره، منوچین در جریان کنفرانس منطقهای صندوق بینالمللی پول در بالی اندونزی گفت: بازارهای بورسی تا قبل از این اتفاق رشد بیش از حد واقعی داشتند و نیاز بود تا این رشد در جایی اصالح شــود. شاخصهای بورس والاستریت در حال حاضر در سطح ۴ درصد کمتر از معامالت ابتدای هفته گذشته قرار دارند. با این حال به نظر میرسد با فرا رسیدن فصل توزیع ســود سهام شرکتهای بورسی و انتشار ارقام مثبت از وضعیت درآمدی بانکهای بزرگ، بازارها مجددا وارد محدوده ســبز شوند. پس از آنکه ترامپ در سخنانی مقامــات بانک مرکزی آمریکا را به دلیل افزایش نرخ بهره مجنون خطاب کرد، شاخص «داوجونز» تنها طی یک روز ۰۰۴۱ واحــد ریزش کرد. بــا این حال منوچین گفت که ترامپ به استقالل بانک مرکزی آمریکا احترام میگذارد و جــروم پاول رییس بانک مرکزی کارش را به خوبی انجام میدهد. وی افزود: رویکرد رییس جمهور شفاف است، او نرخ بهره پایین را بیشتر ترجیح میدهد. منوچین با اشاره بــه اینکه بنیانهای اقتصاد آمریکا نیرومند اســت گفت: اقتصاد قدرتمند است، عایدیها باالست و به همین دلیل فکر میکنم ریزش بورس در روزهای اخیر تنها یک تصحیح در بازار باشد.

زیان 16 بیلیون دالری

گفتنی است سقوط شــدید قیمت سهام در بازارهای آمریکا در هفته گذشته کاری، برخی مدیران عامل را با افت شدید سرمایه روبهرو کرد. به گزارش سنا، در هفته گذشته کاری بازارهای آمریکا با میانگین افت بسیار شدیدی همراه شدند که در این میان قیمت سهام شرکتهای تکنولوژی بیشترین سهم را در این سقوط شدید از آن خود کردند. به طور میانگین، در میان سهام منفی بازار سهام آمریکا، قیمت سهام فیسبوک، آمازون، اپل، آلفابت (شرکت مادر گوگل) و نتفلیکس، پیشرو در روند منفی بازار سهام آمریکا بودند. به این ترتیب مدیران عامل این شرکتهای بزرگ در هفته گذشته حدود ۶۱ بیلیون دالر زیان را در دارایی خود شاهد بودند. ساعتهای کاری بازار در آخرین روزهای هفته گذشته در آمریکا، یکدست در صف فروش سپری شد در حالی که جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون بیشترین افت میزان دارایی را به ثبت رساند و با افت تقریبی ۲۱ بیلیون دالر طی دو روز معامالتی، شکســت سنگینی را تجربه کرد. در این میان قیمت سهام شرکت آلفابت، دارایی مدیرعامل خود، لری پیج، را با کاهش ۳/۲ بیلیون دالری روبهرو کرد و مارک زاکربرگ در پی افت شدید قیمت سهام فیسبوک شاهد آب شدن ۷/۱ بیلیون دالر از دارایی خود بود. کمترین ضرر و زیان متوجه دارایی تیم کوک، مدیرعامل اپل و رید هستینگ مدیر عامل نتفلکیس بود. به این ترتیب حدود ۲۹۱ میلیون دالر از دارایی رید هســتینگ و ۱۱ میلیون دالر از دارایی تیم کوک کاسته شد. البته در مقایسه با ارزش دارایی این افراد، کاهشی به این میزان جزئی، نگرانکننده نیست. با وجود کاهش میزان دارایی این غولهای تکنولوژی، همچنان جف بزوس، مدیرعامل آمازون به عنوان ثروتمندترین مرد دنیا شناخته میشود که ارزش دارایی بالغ بر ۲۴۱ بیلیون دالر دارد. آخرین روزهای معامالتی در بازار آمریکا مصادف با افت سنگین شاخصها بود در حالی که شاخص داوجونز با افت شــدیدی روبهرو شد. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا که طی تصمیمات چند ماهه و نشستهای متعدد اخذ شد، موجب شد روز پنجشنبه این متغیر با افت بیش از هزار و ۰۰۳ واحدی روبهرو شود. اما معامالت در روز جمعه توانست کمی از تب شدید بازار بکاهد. انتشار گزارش تراز تجاری در چین توانست کمی آرامش به بازارهای جهانی تزریق کند. انتشار گزارش میزان واردات و صادرات در چین نشاندهنده این بود که با وجود تعرفههای سنگین آمریکا بر واردات چین، هنوز هم چشمبادامیها بیشترین میزان صادرات را به این کشــور داشــتند. کاهش میزان نگرانی سرمایهگذاران از افت اقتصادی چین، باعث بازگشت کمرنگ سرمایهها به بازارهای سهام شد و شاخصها را در آخرین روز کاری کمی رونق داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.