تایید تزریق روزانه ۰۰۴ میلیارد ریال نقدینگی به تاالر شیشهای

Jahan e-Sanat - - News -

براســاس آمار روزانه ۰۰۴ میلیــارد ریال منابع به بازار ســرمایه اضافه میشــود. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمــی در خصوص وضعیت بورس گفت: در وضعیت فعلی بــازار میتوان نقدینگی قابل توجهی را به بازار سرمایه سوق داد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامــه داد: با توجه به باال بودن نرخ بازده بازار ســرمایه در مدت اخیر و تبعات مثبتی که برای سرمایهگذاران دارد انگیزه برای سرمایهگذاری در بورس باال رفته اســت. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: حدودا ۰۰۳ تا ۰۰۴ میلیارد تومان خالص افزایش حضور منابع سرمایهگذاران حقیقی در بــورس در مدت اخیر بوده که نکته مهمی محســوب میشــود چرا که درباره حضور سهامداران حقیقی در بورس خیلی نمیتوان تحلیل کرد. پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: براســاس آمار روزانه ۰۰۴ میلیارد ریال منابع بخش حقیقی به بازار سرمایه اضافه شده و البته بازار سرمایه ظرفیت جذب نقدینگی را دارد. وی گفت:

در چند ماه اخیر بازدهی باالی در بورس وجود داشته اســت. تعدیل قیمت به واسطه نقش تغییر نرخ ارز در ارزش دارایی پایه شرکتهای بورسی به ویژه شرکتهای صادراتی انجام شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: پیشبینی میشود با توجه به ظرفیت مناسب بازار سرمایه، شرایط هدایت نقدینگی از بازار ارز به این بازار فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.