افت ۲۷ واحدی آیفکس

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس-

در پایان معامالت روز گذشته آیفکس شاخص فرابورس با ۲۷ واحد افت به ۰۴۹۱ واحد رسید. نخســتین روز کاری هفته چهارم مهرماه در فرابورس با دادوســتد بیش از ۵۳۶ میلیون ســهم به ارزش بالغ بر ســه هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال پایان یافت که یکســوم از این حجم و ارزش دادوســتدی در بازارهای اول و دوم مبادله شد.

بر اســاس این گزارش، روز گذشته شنبه ۱۲ مهرماه ۷۹ معاملهگران سهام به ترتیب ۰۵۲ میلیون سهم را در بازارهای اول و دوم فرابورس دســت به دست کردند که جابهجایــی این حجم از دادوســتدها ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریالی را به ثبت رساند و بدین ترتیب حدود یکسوم از حجم و ارزش مبادالت کل فرابورس به بازارهای اول و دوم اختصاص یافت. بازار پایه نیز میزبان نقلوانتقال ۶۳۳ میلیون سهم به ارزش ۳۵۷ میلیارد ریال بود که تابلو «پایه ب» بیشــترین حجم و ارزش دادوستدی را در بازار پایه در اختیار گرفت.

درج یک شرکت مهندسی

شــرکت مهندســی و ســاختمانی صنایع نفت با نماد «شساخت» از هجدهم مهرماه سالجاری به عنوان دویست و سیامین نماد معامالتی در تابلو ج بازار پایه درج شد. موضوع فعالیت این شرکت با سرمایه بیش از دو هزار و ۰۰۵ میلیارد ریالی، انجــام و ارائه خدمات به صورت پیمانکاری عمومی، مدیریت پیمان و انجام کلیه فعالیتها و عملیات مهندسی طراحی و اجرایی مربوط به پروژههای صنایع نفت و صنایع دیگر شامل صنایع شیمیایی، فوالد، معدن، انرژی ...و است. در آخرین روز کاری سومین هفته مبادالتی مهرماه شاهد درج این شرکت در بازار پایه فرابورس و در گروه استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف بودیم.

معامالت اوراق بدهی

از سوی دیگر معامالت اوراق بدهی، اوراق تسهیالت مسکن و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه در مجموع به دادوستد ۸۳ میلیون ورقه بهادار به ارزش یک هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی انجامید که تمامی این مبادالت در ۹ هزار و ۲۵۴ نوبت دادوستدی صورت گرفت. رصد نمادهای فرابورسینشانمیدهدکهنمادهای«ذوب»پربینندهتریننماد روز گذشته بوده است و بعد از آن نماد «تاپکیش» بیشترین توجه را از سوی معاملهگران به خود جلب کرد. نماد تاپکیش در عین حال که با برترین تقاضا از سوی فعاالن بازار مواجه شد، عنوان بیشترین افزایش قیمت را نیز به خود اختصاص داد. این در حالی است که نمادهای «سمگا» و «قشیر» با بیشترین افت قیمتیروبهروشدند.درصدرجدولتاثیردرشاخصنیزنامنماد «مارون» به چشم میخورد که ۹۱ واحد اثر منفی بر آیفکس گذاشته است. نمادهای «ذوب» و «میدکو» نیز در مجموع ۸۱ واحد در افت ۲۷ واحدی این نماگر اثرگذار بودهاند و در نهایت شاخص کل فرابورس در نخستین روز کاری هفته در ارتفاع یک هزار و ۰۴۹ واحدی ایستاد.

اعالم زمان عرضه ۰1 درصد سهام «داوه»

این گزارش میافزاید: ۰۱ درصد از سهام «داوه» دوشنبه در بازار دوم عرضه میشــود. ششمین عرضه اولیه فرابورس از ابتدای ســالجاری تاکنون دوشنبه ۳۲ مهرماه با عرضه ۰۱ درصد از ســهام شرکت داوسازی آوه سینا در بازار دوم معامالت رقم خواهد خورد. بر اساس ایمن گزارش، تعداد کل سهام داروسازی آوه سینا ۰۵۳ میلیون سهم است که دوشنبه این هفته تعداد ۵۳ میلیون سهم معادل ۰۱ درصد آن برای نخستین بار به روش ثبتسفارش به خریداران عرضه خواهد شد. در این عرضه که مدیر آن شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است، حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۰۰۷ سهم و دامنه قیمت ثبتسفارش از مبلغ ۳ هزار ریالی تا مبلغ ۳ هزار و ۰۰۳ ریال تعیین شده است. الزم به ذکر است، در عرضه اولیه داروسازی آوه سینا که در نماد «داوه۱» صورت میگیرد شرکت تامین سرمایه امین متعهد خرید است که سقف تعهد خرید آن ۰۵ درصد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.