ترسیمناامیدکنندهازتولید

Jahan e-Sanat - - News -

«جهان صنعت»-

این روزها دولت با توجه به وظایف قانونی خود از رسیدگی به وضع تولید و نجات صنعت کشور دست بر نداشته و باز هم به وعدههای توخالی پناه برده و تنها با شعارهای حمایتی رنج این بخش را تشــدید کرده است. هرچند تحریمهای بانکی و تجاری، نوســانات شــدید اقتصادی، افزایش قیمت ارز، کاهش درآمدهای نفتی و بالطبع کاهش بودجه عمرانی دولت، عدم اطمینان مصرفکنندگان، کاهش شدید تقاضای اقتصادی در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی، عدم موضعگیری شفاف و روشن دولت در رفع رکود و نیز تشدید انتظارت تورمی عوامل اقتصادی نقش بسزایی در رکود بنگاههای اقتصادی داشته ولی در تنگنا قرار دادن تولیدکنندگان این شرایط را برای بنگاههای تولیدی سختتر کرده است.

در نتیجه عوامل فوق طی ســالهای ۰9 تا ۴9 ســطح تولید ملی کاهش یافت و از سوی دیگر تورم به طور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرد و با هدفگیری نرخ تورم پایین، نرخ تورم به کمک سیاستهای انقباضی پولی و همچنین کاهش انتظارات تورمی عمومی و افزایش واردات، کاهش یافت و در این بین رکود اقتصادی با شدت بیشتری دامان تولید داخلی را گرفت.

اثرات این عوامل در کل توانست ضربه مهلکی به واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی وارد ســازد. از سوی دیگر انتصاب مدیران دولتی و عدم سیاستگذاری صحیح تولیدی به خصوص در به روز شدن ماشینآالت مزید بر علت بوده و بر مشکالت بنگاههای تولیدی بعضا باسابقه که سهم قابل توجهی از تولید ملی را دارا هستند، اضافه کرده است و برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است.

شناسایی بنگاههای مشکلدار به کجا رسید؟

این در حالی است که روند بررسی وضعیت بنگاههای مشکلدار، از کاهش تعداد این بنگاهها حکایت دارد به این ترتیب که تعداد بنگاههای دارای مشکل تا پایان سال گذشته، ۳۱۴۱ بنگاه بود که در ســه ماهه نخست امسال به ۱۵۳۱ بنگاه و در شش ماه منتهی به شهریور به ۶۵۳۱ بنگاهرسیدهاست.شناسایی،پیگیریورسیدگی به مشکالت بنگاههای اقتصادی مشکلدار یکی از اولویتهــا و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانهاست.

از ایــن رو مدیــر کل حمایــت از پایداری مشاغل وزارت کار از به روزرسانی آمار بنگاههای مشکلدار در نیمه نخست امسال خبرداد و گفت: با حمایت از ۲۸۸ بنگاه اقتصادی، از ریزش ۰۰۲ هزار نیروی کار جلوگیری شد.کریم یاوری با اشاره به بهروزرسانی آمار بنگاههای مشکلدار مربوط به دوره ســه ماه دوم امسال منتهی به شهریور ۷9 گفت: آمار سه ماه دوم امسال تقریبا تغییر چشــمگیری نسبت به ســه ماه نخست سال نداشته است.

وی ادامه داد: تعداد بنگاههای مشکلدار از ۱۵۳۱ بنگاه در پایان خردادماه به ۶۵۳۱ واحد در پایان شهریور رسید که البته این میزان در پایان سال گذشته بالغ بر ۰۰۴۱واحد بود.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۴۴۱ هزار نیروی کار در ۶۵۳۱ بنگاه مشکلدار مشغول به کار هستند، افزود: در شش ماهه نخســت سال با اقدامات صورت گرفته از ســوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای سراسر کشور و کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، حدود ۲۸۸ کارگاه مورد حمایت قرار گرفتند که با حمایت از این بنگاهها از ریزش ۰۰۲ هزار شــاغل جلوگیری به عمل آمد.

یاوری با اشــاره به زمینه فعالیت بنگاههای مشکلدار به مهر گفت: از نظر توزیع بنگاههای مشکلدار، کماکان صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین فراوانی را در کل کشور دارند.

ایــن مقام مســوول در وزارت کار افزود: به دلیل افزایش مشــکالت حاکــم بر بنگاههای اقتصادی، طی مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست برگزاری ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به صورت هفتگی ارائه شد و در حال حاضر این ستاد در جهت رسیدگی به وضعیت بنگاههای مشکلدار هر هفته تشکیل جلسه میدهد.

بیتوجهی به تعطیل شدن واحدها

این در حالی است که عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران از رفتارهای غیرحمایتی دولت در قبال بخش خصوصی انتقاد کرد و به «جهان صنعت» گفت: این روند تبعات سنگینی را به بخشهای مختلف تولید وارد ســاخته تا جایی که دیگر نمیتوان امیدوار بود که شرایط این مراکز رو به بهبود پیش برود. سیده فاطمه مقیمی معتقد است زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل شدن بنگاههای اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مساله نشده است.

بــه گفتــه مقیمی، امــروز در حالــی دولت به پیمانــکاران و بخش خصوصیبدهکاراستکه نسبت به بخش خصوصی سختگیریهای زیادی در مســائل مالیاتی و بیمهای وجود دارد و همین مســائل باعث میشود که یک تولیدکننده به این نتیجه برســد که فعالیت خود را تعطیل کند تا ضرر بیشــتری ندهد.عضو هیاترییسه اتــاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد یک کشور ناشی از عملکرد بنگاههای تولیدی بخش خصوصی اســت، عنوان کرد: همیشــه وقتی اتفاقی رخ میدهد به سراغ دلیل آن میرویم در حالی که در اقتصاد کالن آسیبشناسیها باید قبل از وقوع حادثه انجام شود تا امروز با چنین مسائلی روبهرو نشویم. هر یک از بنگاههای بخش خصوصیازسرمایههایکشورهستندوخروجی آنها اقتصاد کالن را تشــکیل میدهد.مقیمی اضافه کرد: هیچگونه رحمی نســبت به بخش خصوصی وجود نــدارد اما در مورد بدهیهای دولت به پیمانکاران گفته میشود که دولت در وضعیتی نیست که بتواند بدهیهای خود را به بخشخصوصیپرداختکند،اینروشبهمعنی رکود اقتصادی است و یک پیمانکار و تولیدکننده به این نتیجه میرسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا بیشتر ضرر نکند.

مانعتراشیها در توسعه تولید

از ســوی دیگر مهدی قاضیپوررییسکمیسیون صنعت اتاق در خصوص تعطیلیبنگاههایتولیدی و ادامه رکود بر فضای تولید چنین بیــان میدارد که بیشتر مراکز و واحدهای تولیدی با رکود شدید اقتصادیدستوپنجهنرممیکنندواینموضوع ریشه در سوءمدیریت و نبود برنامههای مدون و تکرار اشتباهات در بخشهای مختلف تولید دارد. بهگفتهپورقاضیمانعتراشیهاوسرگردانیتولید در شرایط سخت اقتصادی، بحران این بخشها را بیش از گذشته گستردهتر میکند و توسعه آن میتواند مخاطرات زیادی را برای همه بخشهای تولیدی و صنعتی داشته باشد.

پورقاضی تاکیدکــرد: نگرانی بزرگی که به تازگی فعاالن اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت مالحظه میکنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش خصوصی نیز به گوش میرسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش خصوصی است که با وجود تمام تاکیدات اتاق ایران برای میدان دادن به حضور بخش خصوصی در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است.

متاسفانه دریغ از این توجهها سبب میشود بخــش خصوصی روز به روز نحیفتر شــود و نه خبــری از حمایت تولید اســت نه اقتصاد مقاومتی.

سخن آخر

هرچند دولت با شــعار حمایــت از تولید همچنان میخواهــد وضعیت مطلوب و مورد قبولــی را در بخش صنعت و تولید کشــور به ترسیم بکشد ولی شرایط حاضر، خالف آن را نشان میدهد. صنعتگران و تولیدکنندگلن امروز دیگر با بیماری بخشهای خود دست به گریبان نیستند آنان با عدم توجه دولت ضربه میخورند و مشکالتشان پیچیدهتر میشود. نبود مواد اولیه، عدم دسترسی به تسهیالت، گرانی نرخ وام، نبود تکنولوژی و دهها موارد دیگر سودای توسعه تولید و رقابت در بازار داخلی و خارجی را به یک رویا تبدیل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.