باوجودتحریمهامشکلیدرصنایعاستراتژیک نخواهیمداشت

Jahan e-Sanat - - News -

صنعت»- معاون وزیر صنعت با اشاره به انبوه شرکتهای دانشبنیان گفت: با وجود تحریمها، مشکل جدی در مورد صنایع استراتژیک نخواهیم داشت.

منصور معظمی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت در جمع خبرنگارانگفت:نمایشگاهمحلتعاملتوانمندیهاستودربازدیدازایننمایشگاه میتوان فهمید که صنایع ما از توانمندی و بلوغ برخوردار شدهاند.

معاون وزیر صنعت با اشــاره به تحریمهای بینالمللی علیه ایران گفت: ما با تحریمها بیگانه نیستیم و اولین بار نیست که دچار تحریم شدهایم اما به طور قطع این توانمندیها به ما در دوران تحریم کمک خواهد کرد.

وی افزود: با برنامهریزیهای انجام شده توسط دولت و با تصمیمات بسیار خوبی که در شورای هماهنگی سران قوا گرفته شده فکر نمیکنم مشکل جدی در مورد صنایعاستراتژیکداشتهباشیم.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: با انبوه شرکتهای دانشبنیان به طور قطع مسائل تحریم را پشت سر خواهیم گذاشت.

وی همچنین گفت: با تصمیماتی که دولت در مورد واردات کاال اتخاذ کرده و محدودیتی که برای واردات حدود ۰۰۴۱ قلم کاال گذاشته شده به طور قطع کاالهایی که در داخل کشور ساخته میشوند امکان واردات ندارند.

«جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.