غفلتازاستانداردسازیمحصوالتبومی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بعد از گذشت ۰۰۱ سال از استانداردسازی در کشور از استانداردسازی محصوالت بومی خود غافل ماندهایم که در سال آینده این مساله باید مورد توجه قرار بگیرد.

بیات در مراسم روز جهانی استاندارد در استان همدان با بیان اینکه در پیام امسال سالروز جهانی استاندارد، تاکید ویژهای بر انقالب صنعتی شده است، عنوان کرد: در انقالب اول با اختراع ماشین بخار، در انقالب دوم بهرهگیری از انرژیها و تولید انبوه و گذر از مرحله سنتی به صنعتی، در انقالب سوم ورود کامپیوترها و در انقالب چهارم به سیستمهای فیزیکی سایبری توجه ویژه شده است.

معاونارزیابیکیفیتسازمانملیاستانداردایرانگفت:تغییرعظیمونظاممند و ایجاد نابرابری در اقتصاد دو ویژگی مهم انقالب چهارم است.وی افزود: در قرن ۱۲ به واسطه فرآوری دیجیتال کارکنان دانشی جایگزین کارکنان غیردانشی شده و بخش عظیمی از افراد بیکار خواهند شد. انقالب به واسطه فیزیک و دیجیتال ما را درگیر خود خواهد کرد. قرن ۱۲، قرن فناوری اطالعات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.