خودروبهکانالقیمتمنطقیهدایتمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است کاهش نرخ ارز، بازار دالالن صنعت خودرو و خرید و فروش را کساد میکند.

محمد عزیزی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز دور از انتظار نبود، گفت: خوشبختانه شاهد کاهش حباب قیمت خودرو و منطقیتر شدن نرخها در این حوزه هستیم. نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سوءتدبیر بازار داخلی را تهدید کرد، افزود: خوشبختانه با ورود جدی دولت و بانک مرکزی و مهار نرخ دالر آرامش نسبی به بازار برگشته است.

وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر که کاهش نرخ ارز رخ داده بازار خرید و فروش خودرو با نرخهای کاذب کساد شده است، تصریح کرد: در اخبار دیده شد که بسیاری از احتکارکنندگان نیز با رسوایی از رفتار خالف شأن خود که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده بودند دست برداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.