ترمیم بدنه متالشیشده معاونت گردشگری

Jahan e-Sanat - - News -

ولی تیموری به جای محمد محبخدایی روی صندلی معاونت گردشگری نشست. محبخدایی که با حوزه گردشگری ناآشنا بود نتوانست دردی از این صنعــت مغفول مانده کشــور دوا کند. ســر آخر هم با آنکه در روزهای پایانی تبلیغات گستردهای را برای بقا آغاز کرده بود جایش را به ولی تیموری داد.

تیموری در اولین مصاحبهاش بعد از نشستن روی صندلی معاونت گردشگری از بدنه متالشی شدهای سخن گفته که باید ترمیم کند. معاونتی که به گفته او، توسط محبخدایی مسیری اشتباه رفته است.

او در مصاحبهاش گفته است ولی تیموری باید بدنه متالشی شده معاونت گردشگری را بار دیگر همچون دانههای یک زنجیر به یکدیگر متصل کند تا اهداف تخصصی در حوزه سفر و گردشگری به سرعت اجرایی شوند و صنعت گردشگری از گرداب مشکالت بیرون کشیده شود.

معــاون جدید گردشــگری در نخســتین گفتوگــوی خود پس از انتصــاب به معاونت گردشگری کشور به صدای میراث گفته است که رویکرد معاونت گردشگری از این پس گردشگری مســووالنه و توزیع عادالنــه درآمدها با اجرای برنامههایی متمرکز خواهد شد که به توسعه پایدار و توزیع متوازن سفر در کشور منجر شود.

ولی تیموری همچنین گفته اســت که او و همکارانش روزهای پرکاری در معاونت گردشگری پیش رو دارند.

نخستین اقدام معاون جدید گردشگری قطعا ساماندهی به وضعیت داخلی معاونت گردشگری و پــس از آن ایجاد چارچوب و ســازوکارهایی برای توسعه کوتاهمدت و بلندمدت سیاستها و استراتژیهای جدید گردشگری کشور است.

به گفتــه او، از مهمترین این تکالیف نهایی شدن سند راهبردی گردشگری و طرحهای ملی ساماندهی سواحل و جنگلهاست که در اولویت کاری معاونت گردشگری قرار میگیرد. تدوین استراتژیهای کوتاهمدت و بلندمدت تیموری با اشاره به دیگر اولویتهای کاری خود در معاونت گردشگری سازمان میراثفرهنگی به صدای میــراث گفت: برنامههای کوتاهمدتی در نظر گرفته شــده که هدف آن حل مسائل روز گردشگری است.

او افزود: یکی از این مســائل مرتفع شــدن رســیدگی به وضعیت آشــفتهبازار گردشگری است که به دلیل نوسانات ارزی، فعاالن صنعت گردشــگری را با نگرانی و دغدغه جدی مواجه کرده است.

به گفته معاون جدید گردشــگری، نهایی و اجرایی شدن سند راهبردی گردشگری کشور نیز از جمله برنامههای معاونت گردشــگری در بلندمدت است.

دکتر تیموری تعامل با دستگاههای مختلف کشور را از دیگر دغدغههای معاونت گردشگری در دوره جدید اعالم کرد و افزود: رونق و توسعه صنعــت گردشــگری بدون همکاری با ســایر دستگاهها امکانپذیر نیست.

او گفت: اگر بر این باوریم که گردشگری یکی از پیشرانهای توسعه کشــور در برنامه ششم توسعه است، باید در عمل نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی در تنظیم بودجه و اعتبارات سنواتی دستگاههای اجرایی کشور چنین نقشی را برای سازمان متولی گردشگری قائل شود.

اوتاکیدکرد:فعالکردنکانونملیگردشگری نیز در اولویت کاری معاونت گردشگری است.

معاون گردشگری همچنین بر لزوم ارائه تصویر واقعی از ایران در خارج از کشور تاکید کرد و گفت: نداشــتن تصویر واقعی از ایران در بیرون مرزها بزرگترین چالش در حوزه بینالملل است.

او گفت: براساس مذاکرات انجام شده با وزارت خارجــه، برنامهریزی عملیاتی برای ارائه تصویر واقعی گردشــگری ایران در خارج از کشور نیز انجام میشود.

‌بهر ‌همنــدی‌تمام‌کشــور‌از‌مزایای‌ گردشگری‌با‌توزیع‌سفر

معاون جدید گردشگری در ادامه گفتوگوی خود با صــدای میراث به وضعیــت نامطلوب گردشــگری داخلی در کشــور نیز اشاره کرد و ســاماندهی گردشــگری داخلــی را از دیگر اولویتهای معاونت گردشــگری در دوره جدید اعالم کرد. تیموری تاکید کرد: معاونت گردشگری در گردشگری داخلی به دنبال افزایش گردشگر نیســت. بلکه تالش دارد با توزیع مناسب سفر به مقاصد مختلف کشور و ارتقای سطح کیفی خدمات،تمامکشورراازمزایایصنعتگردشگری بهرهمند کند.

او بر لزوم فرهنگســازی ســفر بین مردم نیــز اذعان کرد و گفت: آمار ســفرهای داخلی بســیار باالست اما چون بخش زیادی از سفرها به صورت فردی با وســایل نقلیه شخصی و به صورت اقامت چادری انجام میشود، شرکتهای خدمات مسافرتی و هتلها در سفرهای داخلی درگیر نمیشوند.

معاون جدید گردشگری افزود: با ساماندهی سفرهای داخلی و کاهش ســفرهای انفرادی، میتوان بخش گردشگری را از وابستگی شدید به گردشگران خارجی نجات داد.

ولی تیموری، کاهش وابستگی به شدید به گردشگران خارجی را با تقویت سفرهای داخلی موجب کاهش ضریب ریســک فعاالن صنعت گردشگریدربخشهتلهاوشرکتهایخدمات گردشگری و مسافرتی اعالم کرد.

‌اقامتگا ‌ههای‌بو ‌مگــردی‌زیر‌ذر ‌هبین‌ توسعه‌پایدار

معاون گردشــگری کشــور در پاسخ به این پرسش صدای میراث که در دوره جدید سیاست معاونت گردشــگری در موضــوع اقامتگاههای بومگردی، ساماندهی وضعیت آنها و شیوه نظارت بر فعالیت این اقامتگاهها با توجه به آن که قرار بود اقامتگاههایبومگردینقشزیادیدرایجادتوسعه پایدار و رونق اقتصادی در جوامع محلی و حفظ محیطزیست داشته باشند؟ گفت: اقامتگاههای بومگردی خوشــبختانه آخرین حوزهای بود که زمان فعالیت در بخش نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، کارگروه ساماندهی و بازنگری ضوابط فعالیتهای بومگردی را تشکیل دادیم و بازنگری ضوابط فعالیت آنها نیز آغاز شده بود که باید بار دیگر این کارگروه به سرعت فعال شود.

او بــا تاکید بــر کاســتیهای موجود در اقامتگاههای بومگردی کشــور افزود: در شرایط فعلی به دلیل رشد زیاد اقامتگاههای بومگردی و اجرا نشدن ضوابط اقامتگاهها، فعالیت بخش زیادی از اقامتگاههای بومگردی با توسعه پایدار همخوانی ندارد و استانداردهای الزم در این بخش کمتر رعایت شده است.

تیمــوری تاکید کرد: اگرچــه اقامتگاههای بومگردی باید به عنوان یکی از مراکز خدماتی و اقامتی در نظر گرفته شوند و به دلیل اشتغال ارزان و زودبازدهی که دارند مورد حمایت قرار بگیرند، اما این حمایت نباید بدون مطالعه باشد تا در آینده شــاهد آسیبهایی که در بخش خانه مسافرها دامان گردشگری را گرفت نباشیم.

معاون جدید گردشــگری با تاکید بر اینکه اکوالژها یا اقامتگاههای بومگردی موضوعی جدید در دنیا نیســت و الگوهای آن وجود دارد، گفت: فرآیندی که در کشورهای دیگر مرسوم است باید در بخش اقامتگاههای بومگردی ایران نیز بومی شود تا این اقامتگاهها به شکل درست وارد چرخه گردشگری شوند.

او تاکید کرد: اقامتگاههای بومگردی به عنوان مراکز اقامتی که حداقل تجهیزات و خدمات فنی را دارا هستند باید از طریق نیروی انسانی آموزش دیده، بخشی از کمبودهای زیرساختی صنعت گردشــگری را جبران و در مسیر اصلی توسعه پایدار فعالیت کنند.

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی با اشاره به نقش اقامتگاههای بومگردی در حفظ محیطزیســت و ایجاد توسعه پایدار در جوامع محلی تاکید کرد: بایــد این تعهد را به مردم و جوامع محلی به خصوص با توجه به مشکالتی که در تعامل با سازمان امور اراضی، منابع طبیعی و سازمانهای متولی زمین و اراضی کشور وجود دارد، بدهیم که معاونت گردشــگری به دنبال گردشگری مســووالنه است و به محیطزیست آسیب نمیزند و به هدر رفتن اراضی ملی و دولتی نیز منجر نمیشود.

ولی تیمــوری ادامــه داد: این فصل متمم تمامی فعالیتهای معاونت گردشگری کشور در بخش اقامتگاههای بومگردی و سایر بخشهای گردشگری است.

او با اشــاره به رویکرد جدید ضوابطنویسی و استانداردســازی خدمات گردشگری از سال ۵۹ در کشــور گفت: خوشــحالم اولین فردی بودم که این بخش را به ســمت اقدام عملیاتی بــردم و فصلی به عنوان فصل ســوم به ضوابط استانداردسازی تاسیسات گردشگری با عنوان «توسعه پایدار و دسترسی معلولین و جانبازان معزز» وارد شاخصهای درجهبندی تاسیسات گردشگری شد.

تیموری گفت: در ضوابط جدید هتلها و هتل آپارتمانها فصل ســوم ضوابط استانداردسازی تاسیسات گردشــگری ابالغ و روند اجرایی آن آغاز شده است.

معاون گردشــگری تاکید کرد: همچنان در بخش استانداردســازی تاسیسات گردشگری و اقامتگاههای بومگردی با نگاه به توســعه پایدار پیش خواهیم رفت.

‌احیای‌تعامالت‌بی ‌نالمللی‌و‌کارگروه‌ تعیین‌بازارهای‌هدف‌گردشگری‌

معاون جدید گردشگری گام بعدی در معاونت گردشــگری را تقویت همکاری با سازمانهای بینالمللی گردشگری اعالم کرد و گفت: استفاده از مشــاورههای فنی ســازمانهای بینالمللی گردشگری که در سالیان اخیر کمرنگ شده بود، بار دیگر تقویت میشود.

تیموری افزود: از این پس تعامالت بیشتری با سازمانهایبینالمللیتخصصیهمچونسازمان جهانی جهانگردی، سازمان کنفرانس اسالمی، سازمانهمکاریهایاکووسازمانتوسعهصنعتی ملل متحد صورت میگیرد تا صنعت گردشگری ایران با تحوالت جهانی همگام شود.

ولی تیموری درخصوص تعیین بازارهای هدف و برنامهریزی برای جذب گردشگر نیز که در حکم اعالم شده از سوی رییس سازمان میراثفرهنگی بــه او مورد تاکید قرار گرفته اســت اعالم کرد: خوشــبختانه پیشتر در ســازمان ایرانگردی و جهانگردی به عنوان کارشناس تحقیقات بازار در گروهی که وظیفه تهیه استراتژیهای بازاریابی در سند جامع گردشگری کشور را برعهده داشت فعالیت کردم و معتقدم بحث تحقیقات بازار را برای تعیین بازارهای هدف گردشگری، باید به صورت علمی پیش برد.

او گفت: باید کارگروهی آماده کرد و براساس مطالعه و شاخصهایی که در دنیا مشخص است، بازارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعیین و اقدامات هماهنگ در بخش اطالعرســانی و تبلیغات سفر به ایران را مختص به همان بازارهای هدف انجام داد.

معاون گردشــگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در پایان این گفتوگو به شــعار امسال سازمان جهانی جهانگردی که گردشگری و تحوالت دیجیتالی را مورد تاکید قرار داده است اشاره کرد و افزود: سیاست اطالعرسانی در بازارهای هدف گردشگری باید براساس مطالعه تدوین شود.

او گفت: با شــعار امسال ســازمان جهانی جهانگردی کــه تحول دیجیتــال در صنعت گردشگری اســت میتوان بخشی از اقدامات را با کمترین هزینه و با سرعت بیشتر در بازارهای هدف گردشگری ایران اجرایی کرد.

ولی تیموری همچنین برنامهریزی برای ایجاد بسترهای حقوقی، ساختاری و نیروی انسانی مورد نیاز برای تحول دیجیتالی در گردشگری کشور را از دیگــر اولویتهــای کاری خود در معاونت گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.