پاسخگو‌و‌غیرپاسخگوترین‌وزارتخان‌هها‌را‌بشناسید

Jahan e-Sanat - - News - تجسمی

کمیســیون انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تازگی گزارشی از نحوه عملکرد دستگاههای دولتی در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات منتشر کرده است که بر اساس آن پاسخگوترین و غیرپاسخگوترین وزارتخانهها و دستگاهها تا تاریخ ۹ مهر ۷۹ معرفی شدهاند.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه اطالعرسانی دولت، بر اساس این گزارش، سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت به ترتیب با ‪۹ ۸،‬ و ۴۱ روز به عنوان دستگاههایی با کمترین زمان پاسخگویی و سازمان برنامه و بودجه، جمعیت هالل احمر و وزارت ورزش و جوانان به ترتیب با ‪۴۶۱ ۴۸۱،‬ و ۶۱۱ روز به عنوان دستگاههایی با بیشترین زمان پاسخگویی معرفی شدهاند.

همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باالترین درصد پاسخگویی و وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزشوپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پایینترین درصد پاسخگویی را داشتهاند.

وزارت کشــور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین تعداد پاسخ به درخواستهای ارائهشده در سامانه و وزارت امور خارجه، معاونت

علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی با توجه به تعداد درخواستهای ثبت شده، کمترین درصد نارضایتی از پاسخها را داشتهاند. همچنین بیشترین زیرمجموعه فعال در سامانه نیز متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیطزیست است.

سامانه دسترسی آزاد به اطالعات در تیرماه ۶۹ و با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و اطالعات و فناوری ارتباطات راهاندازی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.