لیال‌حاتمی‌بازیگر‌فیلم‌جدید‌نعم‌تاهلل‌

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-

حمید نعمتاهلل به تازگی برای ششمین فیلم سینماییاش درخواست پروانه ساخت داده و قصد دارد فیلم تازهاش را با نام «قاتل و وحشی» جلوی دوربین ببرد.

تاکنون حضور لیال حاتمی در این فیلم قطعی شده و حمید نعمتاهلل برای آغاز پیشتولید در انتظار صدور پروانه ساخت است.

«قاتل و وحشی» هماکنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه است و قرار است اواسط پاییز جلوی دوربین برود. لیال حاتمی پیش از این در «بیپولی» و «رگ خواب» با حمید نعمتاهلل همکاری داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.