لغو‌پروانه‌۷‌دفتر‌خدمات‌مسافرت‌هوایی‌در‌کیش

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-

مجوز هفت دفتر خدمات مسافرت هوایی از سوی معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش لغو شد.

در پی بازدیدهای دورهای انجام شده توسط مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری معاونت گردشگری سازمان و با وجود تذکرات و اخطارهای داده شــده به برخی دفاتر خدمات مسافرت هوایی در خصوص عدم فعالیت، نداشتن مکان مشخص و نواقص موجود در پرونده به دلیل عدم ایفای تعهدات و اصالح موارد مورد تذکر، لغو مجوز شدند.

براساس شیوهنامه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری جزیره کیش چنانچه دفتری پس از اخذ پروانه بهرهبرداری بیش از یک ماه بدون عذر موجه فعالیت خود را آغاز نکند یا به مدت ســه ماه بدون هیچ فعالیتی تعطیل باشد پروانه فعالیتش لغو میشود. بر این اساس دفاتر و شرکتهای آریا سیرکیش، سفرهای رویایی کیش، ایدهآل پرواز کیش، عماد سیر کیش، ثامناالئمه کیش، توران کیش و پارمیس سیر کیش لغو مجوز شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.