بلیت‌کدام‌سینماها‌نی ‌مبهاس ‌ت

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-

بلیت ۳۱ ســینما در شهر تهران دو روز در هفته بهصورت نیمبها محاسبه میشود.

به دنبال مشکالت اقتصادی و گران شدن بلیت سینماها، مدیران سالنهای ســینما تصمیم گرفتهاند در جهت رفاه حال مخاطبان و همچنین افزایش تماشاگران، بلیت سینماها را نیمبها اعالم کنند.

بر این اساس بلیت سینماهای آزادی، کورش، مگامال، باغ کتاب، آفریقا، جوان، قدس، دزاشیب تهران، شهرک، ماندانا، ناهید، سمرقند و تماشا، در روزهای شنبه و سهشنبه نیمبها اعالم شده است و مخاطبان به جای خرید بلیت این سینماها به قیمت ۵۱ هزار تومان، میتوانند در روزهای شنبه و سهشنبه با بلیت ۶ تا ۸ هزار تومانی به سینما بروند.

همچنین سینماهای مگامال هر روز تا ساعت ۳۱، باغ کتاب تا ساعت ۵۱، هویزه مشهد شنبه تا چهارشنبه از ساعت۳۲ به بعد و سهشنبه تمامی سانسها، آفریقایمشهدشنبهتاچهارشنبهتاساعت۷۱،سهشنبهتمامیسانسها،اطلس مشهد هر روز تا ساعت ۶۱ و سانس ۳۲ تا ۲ بامداد، سهشنبه تمامی سانسها نیمبهاست، هر روز تا ساعت ۹۱ و سهشنبه تمامی سانسها نیمبهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.