چرا‌گرا ‌نترین‌نقاشی‌جهان‌در‌لوور‌ابوظبی‌رونمایی‌نشد

Jahan e-Sanat - - News -

یک متخصص معروف آثار لئوناردو داوینچی اعالم کرد تاخیر در نمایش گرانترین نقاشــی جهان به سبب شک و تردید در اصالت آن نبوده است.

به گزارش گاردین، پس از اینکه نمایش عمومی نقاشی «ســالواتور موندی» اثری از لئوناردو داوینچی که با قیمتی معادل 0۵۴ میلیــون دالر (۵۳۳ پوند) رکورددار گرانترین نقاشی دنیاست در موزه لوور ابوظبی به دالیل نامعلومی به تعویق افتاد، گمانهزنیها و شایعات درباره اصالت کامل این اثر در بازار هنری جهان به باالترین سطح خود رسید.

متئو لندروس مورخ برجســته دانشــگاه آکسفورد و از متخصصــان آثار هنری لئوناردو داوینچی نیز چندی پیش مدعی شده بود با نگاهی به نسخههای گوناگون آثار شاگردان داوینچی درمییابیم که نقاشی «سالواتور موندی» اثر برناردینو لوئینی از دستیاران وی بوده و تنها ۵ تا 0۲ درصد نقاشی کار داوینچی است و بنابراین بوئینی نقاش اصلی اثر است.

اما حاال مارتین کمپ از مختصصان پیشتاز آثار لئوناردو داوینچی و پروفسور تاریخ هنر در دانشگاه آکسفورد با رد این اظهارات گفت من متقاعد شدم به سبب دالیلی که وارد آنها نمیشوم عدم نمایش نقاشی «سالواتور موندی» در تاریخ ۸۱ سپتامبر ۸۱0۲ در موزه لوور ابوظبی به دلیل تردید در اصالت آن نبوده است. این نقاشی قرار است در اکتبر سال بعد در موزه لوور پاریس و به مناسبت پانصدمین سالگرد تولد داوینچی به نمایش گذاشته شود. خریدار این نقاشی تا مدتی نامعلوم بود اما بعدها مشخص شد محمد بن سلمان شاهزاده سعودی خریدار این نقاشی گرانقیمت بوده است.

مارتین کمپ نیز در دفاع از اصالت این نقاشــی به نوع نقاشی موهای «مسیح» در این نقاشی اشاره کرده که به غیر از داوینچی کسی توانایی خلق آن را نداشته است. وی پیش از این نیز اعالم کرده بود در حال نگارش کتابی با همکاری رابرت ســیمون و مارگارت دالیواله است که در سال ۹۱0۲

منتشر میشود و در آن به مجموعهای کامل از اسناد و شواهدی پرداخته که نشان میدهد نقاشی «سالواتور موندی» شاهکار داوینچی است.

قدمت نقاشی «سالواتور موندی» (منجی جهان) که یکی از حدود 0۲ نقاشــی به جا مانــده از داوینچی نقاش نامدار رنســانس است، به سال 00۵۱ میالدی بازمیگردد. در این نقاشی حضرت مسیح (ع) با لباسی آبی با نوارهای قرمز و در حالی که گوی بلورینی در دست دارد به تصویر کشیده شده است. این اثر نقاشی اولین بار به سفارش مجموعه شخصی پادشاه چارلز اول کشیده شد و در سال ۳۷۹۱ چوب حراج خورد اما پس از آن تا ســال 00۹۱ ناپدید شــد. سپس در سال ۸۵۹۱ در حراجی ساتبی به یک مجموعهدار آمریکایی فروخته شد و مجددا در سال ۵00۲ در اختیار کنسرسیوم آثــار هنری قرار گرفت و مرمتهای فراوانی روی آن صورت گرفت و در نهایت در ماه نوامبر سال گذشته به قیمت 0۵۴ میلیون دالر به فروش رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.