توافق براي همراهي نيروي انتظامي با دولت الكترونيك

Jahan e-Sanat - - News -

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از توافق با فرمانده نيروي انتظامي پيرامون چارچوبهاي همراهي در اجراي دولت الكترونيك خبر داد.

بــه گزارش مركز روابطعمومي و اطالعرســاني وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، محمدجواد آذريجهرمي در جلسه صبحانه كاري با سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي از توافقاتي ميان دو طرف پيرامون چارچوبهاي كلي همراهــي نيروي انتظامي با دولت الكترونيك خبر داد و گفت: عزم ناجا را در همراهي دولت براي اجراي دولت الكترونيك بسيار قوي ديدم و يقين دارم با اجرايي شدن توافقات اين جلسه، شاهد گامي بلند در اجراي دولت الكترونيكي و در نتيجه آن بهبود شاخصهاي شفافيت در كشور و نيز بهبود سطح خدمات حاكميتي به مردم خواهيم بود.

وي با اشاره به پيشگامي نيروي انتظامي در استفاده از فناوري اطالعات در ارائه خدمات به مردم، افزود: حضور اين نهاد در مركز ملي تبادل اطالعات را به فال نيك ميگيرم و اميدوارم نتيجه مجموعه اين اقدامات باعث افزايش سطح رضايت عموم مردم از خدمات حاكميتي به شهروندان باشد.

بنابه گزارش رســيده، همچنين در اين جلسه و در حضور وزير ارتباطات، فرمانده نيروي انتظامي و مديرعامل شركت ملي پست از تمبر يادبود نيروي انتظامي رونمايي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.