تاثير پارازيتها روي كيفيت سرويسهاي اينترنتي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-

بروز اختالالت اينترنتي در كيفيت ارائه سرويس شركتها اگرچه ميتواند داليل مختلفي داشته باشد اما در چند هفته اخير ظاهرا پارازيتها بودند كه تاثيراتي روي خدمات اينترنتي داشتند.

اختالالت چندروزه هفتههاي اخير اينترنت بيسيم يكي از اپراتورها، باعث اظهارنظرهايي از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات شد كه علت را متوجه نهادهاي ديگر ميكرد و درنهايت ادامه اين اختالالت، موجب شــد متوليان دولتي و مديران اپراتورهاي ارائهدهنده خدمات اينترنتي، به تاثير پارازيتها بر اين موضوع اشاره كنند.

محمدجواد آذريجهرمي درباره اختالل به وجود آمده در سامانه GPS در شهر تهران تاكيد كرده كه بر اساس گزارشهاي دريافتي از سيستمهاي نظارتي رگوالتوري، سيگنال مزاحمي در يك منطقه از تهران شناسايي شد.

وي با بيان اينكه اين سيگنال باعث اختالل در سامانه GPS شده بود، اظهار كرد: در اين زمينه شكايتي به قوه قضاييه ارجاع شده تا با بررسي دستگاههاي امنيتي مبدا و منشــأ اين سيگنال شناسايي شود اما هماكنون اين سيگنال غيرفعال است.

از سوي ديگر حسين رياضي، مديرعامل شركت مبيننت درباره اختاللي كه در شبكه اينترنتي اين شركت ايجاد شده بود، اظهار كرد: حدود چهار هفته پيش به مدت چهار روز روي شبكه

TD-LTE دچار اختالل شديم كه علت آن پارازيتهايي بود كه GPS ماهــوارهاي را مختل كرده بود و كنترل و برطرف كردن اين اختالل خارج از سيستم و عهده ما بود.

وي با بيان اينكه BTS ها در شبكه TD-LTE با سيگنالهاي GPS خود را منطبق ميكنند، افزود: اگر به هر دليلي سيگنالهاي ماهوارهاي GPS مختل شوند، BTS ها از سرويس خارج ميشوند.

رياضي ادامه داد: ما به سرعت فناوري و تكنولوژي ديگري را جايگزين كرديم تا اين اختالالت را به حداقل برسانيم. اگرچه همچنان معتقديم تا زماني كه پارازيتها باشند، اين اختالالت هم گريبان مشتركينمان را خواهد گرفت كه اي كاش ديگر چيزي به عنوان پارازيت نداشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.